تبلیغات
سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan - کتب نصاب تعلیمی افغانستان دورۀ متوسطه وثانوی 7- 12
صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسیر شریف علوم دینی
م. مدنی عربی عربی بیولوژی بیولوژی جعفری
حرفه بیالوژی انگلیسی كیمیا كیمیا پشتو
هنررسامی پشتو بیالوژی كمپیوتر كمپیوتر  دری
بیالوژی جغرافیه پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دری دری جغرافیه
جغرافیه علوم دینی م. مدنی جغرافیه جغرافیه ریاضی
علوم دینی جعفری علوم دینی جیولوژی تعلیمات اسلامی بیالوژی
جعفری تاریخ جعفری تعلیمات اسلامی جعفری فزیک
ریاضی هنررسامی تاریخ جعفری تاریخ کیمیا
تجوید تجوید هنررسامی تاریخ ریاضی  
تاریخ حرفه تجوید ریاضی پشتو  
فزیک فزیک حرفه پشتو فزیك  
کیمیا کیمیا فزیک فزیك معلومات مدنی  
لسان دری لسان دری کیمیا      
    لسان دری      طبقه بندی: کتب، 
برچسب ها: کتب نصاب تعلیمی افغانستان دورۀ متوسطه وثانوی 7-12، دانلود چاپ جدید کتب نصاب تعلیمی افغانستان دورۀ متوسطه وثانوی 7-12، دانلود کتب نصاب تعلیمی جدیدافغانستان دورۀ متوسطه وثانوی 7-12، دریافت کتب نصاب تعلیمی افغانستان دورۀ متوسطه وثانوی 7-12، دریافت جدیدکتب نصاب تعلیمی افغانستان دورۀ متوسطه وثانوی 7-12، www.subject2، tk،
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
موسس وبسایت
نظر سنجی
بهترین آموزشگاه شهر کابل کدام است؟

صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات
cpc cpm ppc ad network advertising