پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal پورتال آموزشی افغانستان- Afghan Educational Portal اولین وبهترین وب سایت علمی آموزشی در افغانستان که از طریق آنلاین (انترنیتی ) به فعالیت آغاز نموده یکی از بزرگترین مراکز علمی در فراهم بهترین ,ناب ترین و کمیاب ترین معلومات در مواردگونانگون همچو : رهنمایی مکمل با فراهم نمودن کتاب اسلامی ,فتوا معاصر,بخش توحید,بخش تفسیر و ترجمه قرآن کریم,نشید های اسلامی, بخش اقتصاد ,تاریخچه علم اقتصاد ,مفاهیم جدید اقتصاد ,وضعیت فعلی اقتصاد جهان و افغانستان ,بخش مواد آموزشی مواد کانکور برای جوانان ,سافت ویر و برنامه های مفید آموزشی , گنچینه مکمل پزشکی و طبی وصد ها مقاله مفید را از این مرکز انترنیتی دریافت کنید قابل یاد آوریست این پورتال علمی به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط ندارد و کاملا مستقل میباشد http://subject2.mihanblog.com 2017-01-22T06:35:19+01:00 text/html 2017-01-10T17:27:17+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal سنتهاى فطرت http://subject2.mihanblog.com/post/2533 <h1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px" dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#0000ff" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 17pt;">سنتهاى فطرت</span></font></span></h1> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; text-indent: 14.2pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره روایت است که پیامبر(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(<font color="#ff0000">خمس من الفطرة : الإستحداد</font></span></b><font color="#ff0000"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[1]</span></span></a><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> و الختان، و قص الشارب، ونتف الإبط و تقلیم الأظفار)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پنج چیز از فطرت است؛ تراشیدن موهای زیر ناف، ختنه کردن، کوتاه کردن سبیل، کندن موی زیر بغل و کوتاه کردن ناخنها».</span></b></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از زکریا بن ابی زائده از مصعب بن شیبه از طللق بن حبیب از ابن زبیر از عائشه روایت است که گفت : پیامبر</span></b></font><b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right; text-indent: 18.9333px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(ص)</span></b><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحیه، والسواک و استنشاق الماء و قص الأظفار و غسل البراجم</span></b><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; vertical-align: baseline; font-weight: 700;" dir="ltr">[3]</span></span></a><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">، و نتف الإبط، و حلق العانة، و انتقاص الماء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> یعنی الإستنجاء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> قال زکریا : قال مصعب : و نسیت العاشرة إلا أن تکون المضمضة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «ده چیز از فطرت است؛ کوتاه کردن سبیل، گذاشتن ریش، سواک، آب در بینی کردن، کوتاه کردن ناخنها، شستن بندهای انگشتان، کندن موی زیر بغل، تراشیدن موی زیر ناف، استنجاء با آب، زکریا گوید : مصعب گفت : دهمی را فراموش کردم گمان می‌کنم مضمضه باشد».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849540"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">ختنه کردن</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">ختنه برای مرد و زن(*) واجب است چون از شعائراسلام است و پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> به مردی که اسلام آورده بود فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(ألق عنک شعر الکفر و اختتن)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «موی کفر را از خودت بردار و خودت را ختنه کن».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">ختنه کردن از شریعت ابراهیم است :&nbsp; از ابوهریره</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">t</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(اختتن إبراهیم خلیل الرحمن بعد ما أتت علیه ثمانون سنة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn6" name="_ftnref6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «ابراهیم خلیل الرحمن بعد از آنکه هشتاد سال از عمرش گذشته بود، ختنه کرد» و خداوند به پیامبرش محمد</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 16pt; font-weight: 700;" dir="ltr">)</span><b><span style="font-size: 16pt;"> <span lang="FA">ثُمَّ أوْحَیْنَاْ إلَیْکَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاْهِیْمَ حَنِیْفاً </span></span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(نحل : 123)</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">«سپس به تو (ای رسول خدا) وحی کردیم که از دین حنیف ابراهیم پیروی کن».</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">مستحب است که ختنه در روز هفتم ولادت باشد : </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">به دلیل حدیث جابر که گفت : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(أن رسول الله</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> عق عن الحسن و الحسین و ختنهما لسبعة أیام)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn7" name="_ftnref7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> در روز هفتم ولادت حسن و حسین عقیقه داد (ولیمه‌ای که به مناسبت تولد فرزند داده می‌شود) و آنها را ختنه کرد».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">ابن عباس گوید : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(سبعة من السنة فی الصبی یوم السابع : یسمی و یختن)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn8" name="_ftnref8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «در روز هفتم تولد نوزاد، هفت چیز سنت است : اینکه نامگذاری و ختنه شود ...».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">اگرچه در سندهای این دو حدیث ضعف هست اما یکی از آنها دیگری را تقویت می‌کند؛ چون مخرج آنها مختلف و در آنها راوی متهم وجود ندارد.</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn9" name="_ftnref9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849541"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">گذاشتن ریش</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700"> </span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">گذاشتن ریش واجب و تراشیدن آن حرام است؛ چون تغییر خلقت خدای به حساب می‌آید، و از عمل شیطان است که گفته است: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 16pt; font-weight: 700;" dir="ltr">)</span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ </span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(نساء : 119)</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">«و به آنان دستور می‌دهم تا خلقت خدایی را تغییر و دگرگون کنند».</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">تراشیدن ریش مشابهت به زنان است و پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> مردانی را که خود را شبیه به زنان می‌کنند لعنت کرده است : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لعن رسول الله</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> المتشبهین من الرجال بالنساء)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">.</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn10" name="_ftnref10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[10]</span></span></a></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> به گذاشتن ریش امر فرموده است و امر چنانکه معلوم است بر وجوب دلالت می‌کند : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره (رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که پیامبر(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(جزوا الشوارب و أرخوا اللحی، خالفوا المجوس)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn11" name="_ftnref11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[11]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «سبیلهایتان را کوتاه کرده و ریشهایتان را بگذارید و (با این کار) با مجوس مخالفت کنید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابن عمر(رض) روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(خالفوا المشرکین، وفروا اللحی، وأحفوا الشوارب)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn12" name="_ftnref12" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[12]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «با مشرکین مخالفت کنید، ریشهایتان را گذاشته و سبیلهایتان را کوتاه کنید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849542"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">سواک زدن</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">:</span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#000080"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">سواک</span></font><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn13" name="_ftnref13" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[13]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font color="#000080">زدن در هر حالت مستحب است لیکن در موارد زیر بیشتر به آن تأکید شده است</font> : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">1- هنگام وضو: </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک مع الوضوء)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn14" name="_ftnref14" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[14]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «اگر بر امتم احساس دشواری نمی‌کردم، آنان را هنگام وضو به سواک زدن امر می‌کردم».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight">2- هنگام نماز : </font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">t</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک عند کل صلاة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn15" name="_ftnref15" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[15]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «اگر بر امتم احساس دشواری نمی‌کردم، آنان را هنگام هر نمازی، به سواک زدن امر می‌کردم».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 16pt;">3- هنگام قرائت قرآن :</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از علی(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که : پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;ما را به سواک زدن امر کرد و فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن العبد إذا قام یصلی أتاه ملک فقام خلفه یستمع القرآن ویدنو، فلایزال یستمع و یدنو حتی یضع فاه علی فیه، فلا یقرأ آیة إلا کانت فی جوف الملک)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn16" name="_ftnref16" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[16]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «وقتی که انسان برای نماز قیام می‌کند، فرشته‌ای نزد او آمده، پشت سر او می‌ایستد و به قرآن گوش فرا می‌دهد و به او همچنان نزدیک می‌شود تا دهنش را روی دهن او (نمازگزار) قرار می‌دهد. هیچ آیه‌ای را نمی‌خواند مگر اینکه آن آیه در درون ملک قرار می‌گیرد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight">4- هنگام ورود به خانه : </font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">از مقدام بن شریح از پدرش روایت است : از عایشه سؤال کرده و گفتم : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(بأی شیء کان یبدأ النبی</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> إذا دخل بیته؟ قالت : بالسواک)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn17" name="_ftnref17" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[17]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پیامبر</span></b></font><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(ص)</span></font></b><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;وقتی وارد خانه می‌شد، شروع به چه چیزی می‌کرد؟ گفت به سواک زدن».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">5- شب، هنگام بیدار شدن (برای تهجد)</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از حذیفه</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">t</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(کن رسول الله</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;إذا قام لیتهجد یشوص فاه بالسواک)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn18" name="_ftnref18" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[18]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> وقتی که برای تهجد بلند می‌شد دهان (و دندانهایش) را سواک می‌زد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <h2 style="MARGIN: 0px" dir="rtl"><font color="#800080" face="Mihan-IransansLight"><a name="_Toc124849543"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">کراهت کندن موی سفید</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span></font></h2> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از عمروبن شعیب از پدرش از جدش روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span style="font-size: 16pt;"> <span lang="FA">فرمود : </span></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لاتنفوا الشیب، ما من مسلم یشیب شیبةفی الإسلام إلا کانت له نورا یوم القیامة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn19" name="_ftnref19" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[19]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «موی سفید را نکنید. چون هر مویی که مسلمان در اسلام سفید می‌کند، در روز قیامت برای او نوری خواهد شد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#800080" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">تغییر موی سفید به وسیلهء حناء و کتم (نوعی رنگ گیاهی) و مانند اینها و حرام بودن رنگ سیاه:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوذر(</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر(</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن أحسن ماغیرتم به الشیب الحناء و الکتم)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn20" name="_ftnref20" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[20]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «بهترین چیزی که با آن موی سفید را تغییر می‌دهید حناء و کتم است».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر(ص)</span></font></b><b style="text-indent: 14.2pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود :</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن الیهود و النصاری لایصبغون فخالفوهم)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn21" name="_ftnref21" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[21]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «یهود و نصاری موهایشان رنگ نمی‌کنند، پس شما با آنها مخالفت کنید (موهایتان را رنگ کنید)».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از جابررض</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که گفت : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(أتی بأبی قحافة یوم فتح مکة و رأسه و لحیته کالثغامة بیاضا، فقال رسول الله (ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;: غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn22" name="_ftnref22" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[22]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «روز فتح مکه ابوقحافه را نزد پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> آوردند در حالی که سر و ریشش مانند ثغامه (گیاهی با شکوفه‌های سفید) سفید بود. پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : این موی سفید را با چیزی تغییر دهید و از رنگ سیاه بپرهیزید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابن عباس(رض) روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(یکون قوم یخضبون فی آخرالزمان بالسواد کحواصل الحمام لایریحون رائحة الجنة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn23" name="_ftnref23" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[23]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «قومی در آخر زمان پیدا می‌شوند که مانند چینه‌دان کبوتران موی‌هایشان را رنگ می‌کنند و بوی بهشت به مشامشان نمی‌رسد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) الاستحداد : تراشیدن موی زیر ناف و شرمگاه است؛ چون در آن حدید(آهن) یعنی چاقو(تیغ) بکار برده می‌شود به این اسم، نامگذاری شده است؛ و به طریق تراشیدن، کوتاه کردن، کندن و غیره انجام می‌شود.</span></font></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (5889/334/10)، م (2587/221/1)، د (4180/252/11)، ت (2905/184/4)، نس (14/1)، جه (292/107/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[3]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) البراجم : جمع برجمه، و آن محل بند انگشتان و مفاصل است. أه‍.</span></font></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) حسن : [مختصر م 182]، م (261/223/1)، (52/79/1)، ت (2906/184/4)، نس (126/8)، جه (293/108/1).</span></font></b></p> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">*) نزد جمهور علمای اسلام ختنه برای زن مستحب است، و تنها برای مردان واجب است «مترجم».</font></span></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) حسن : [ص. ج 1251]، د (325/20/2)، هق (172/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref6" name="_ftn6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (6298/88/11)، م (370/1839/4).</span></font></b></p></div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref7" name="_ftn7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) طغ (891/122/2)، [تمام المنة 68].</span></font></b></p></div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref8" name="_ftn8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) طس (562/334/1)، [تمام المنة 68].</span></font></b></p></div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref9" name="_ftn9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) تمام المنة (68).</span></font></b></p></div> <div id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref10" name="_ftn10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[10]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ٌ. ج 5100]، خ (5885/332/10)، ت (2935/194/4).</span></font></b></p></div> <div id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref11" name="_ftn11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[11]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [مختصرم 181]، م (260/222/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn12"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref12" name="_ftn12" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[12]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (5892/349/10)، م (259/54/222/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn13"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref13" name="_ftn13" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[13]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) ریشهْ درختی معروف به نام اراک است.</span></font></b></p></div> <div id="ftn14"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref14" name="_ftn14" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[14]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح 0</span><span style="font-size: 15pt;" dir="ltr">}</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">ج 5316]، أ (171/294/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn15"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref15" name="_ftn15" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[15]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : م(252/220/1)، خ (88 7/374/2)، ت (22/18/1)، نس (12/1)، در روایت بخاری بجای«عند کل صلاة» عبارت «مع کل صلاة» آمده است.</span></font></b></p></div> <div id="ftn16"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref16" name="_ftn16" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[16]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح لغیره : [الصحیحه 1213]، هق (38/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn17"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref17" name="_ftn17" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[17]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 235]، م (253/220/1)، د (58/86/1)، جه (290/106/1)، نس (13/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn18"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref18" name="_ftn18" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[18]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : م (255/220/1)، و این لفظ مسلم است، خ (245/356/1)، د (54/83/1)، نس (8/1)، و عبارت بخاری، أبوداود و نسائی «إذا قام من اللیل» است.</span></font></b></p></div> <div id="ftn19"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref19" name="_ftn19" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[19]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. ج 7463]، (4184/256/11)، نس (136/8).</span></font></b></p></div> <div id="ftn20"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref20" name="_ftn20" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[20]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص ج 1546]، د (4187/259/11)، ت (1806/145/3)، جه (3622/1196/2)، لفظ حدیث روایت ابن ماجه است، نس (139/8).</span></font></b></p></div> <div id="ftn21"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref21" name="_ftn21" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[21]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; letter-spacing: -0.1pt;">متفق علی : خ (5899/354/10)، م (2103/1663/3)، د (4185/257/11)، نس (137/8).</span></font></b></p></div> <div id="ftn22"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref22" name="_ftn22" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[22]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص ج 4170]، م (2102 </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;"> 69 </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;"> 1663/3)، د (4186/258/11)، نس (138/8)، جه (3624/1197/2) بنحوه.</span></font></b></p></div> <div id="ftn23"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref23" name="_ftn23" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[23]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص ج 8153]، د (4194/266/11)، نس (138/8).</span></font></b></p></div></div> text/html 2017-01-10T17:21:14+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal چگونگی پاک کردن نجاست http://subject2.mihanblog.com/post/2532 <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><font style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700" color="#0000ff" face="B Jadid"><span lang="AR-SA">چگونگی پاک کردن نجاست</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">بدان، شارعی که اشیاء نجس و نجس شده را به ما معرفی کرده است، کیفیت پاک کردن آنها را نیز به ما یاد داده است و تنها چیزی که بر ما واجب است اینست که دنباله‌رو فرمان او و اجراکننده اوامر او باشیم. بعضی از نجاسات برای اینکه پاک شوند، لازم است طوری شسته شوند که رنگ، بو و طعم آنها از بین برود؛ ولی برای پاک کردن بعضی دیگر از نجاسات ریختن یا پاشیدن آب و یا کندن نجاست و یا مسح کردن زمین و یا تنها راه رفتن بر زمین پاک، کافی است. بدان که آب در پاک کردن نجاسات اصل است چون شارع این وصف را به آن داده و فرموده است : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(خلق الله الماء طهورا)<a name="_ftnref27"> </a></span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «الله آب را پاک کننده خلق کرد» برای پاک کردن نجاسات نمی‌توان غیر آب را جایگزین آن کرد، مگر اینکه شارع دستور دهد؛ چراکه با این کار چیزی را که پاک‌کنندگی آن معلوم نیست جایگزین چیزی می‌کنیم که پاک‌کنندگی آن معلوم است، و این برخلاف مقتضای شریعت است.</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">حال که این نکته را فهمیدی، دستورات شرعی را دربارة چگونگی پاک کردن چیزهای نجس یا نجس شده را بیان می‌کنم: </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr; COLOR: purple">1- پاک کردن پوست مردار به وسیله دباغی :</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابن عباس روایت است : از پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> شنیدم که می‌فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(أیما إهاب دبغ فقد طهر)<a name="_ftnref28"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[2]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">«هر پوستی که دباغی شود، پاک می‌شود».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">2- پاک کردن ظرفی که سگ آنرا لیسیده است : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره روایت است که پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(طهور إناء أ</span><span lang="ar-sa" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">ح</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">دکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)<a name="_ftnref29"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[3]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">«پاکی ظرف هر یک از شما وقتی که سگ آن را لیسید این است که هفت بار آن را بشوید، اولین بار با خاک».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">3- پاک کردن لباس آغشته به خون حیض :</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">از اسماء بنت ابوبکر(رض) روایت است : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(جاءت امرأة إلی النبی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">&nbsp;فقالت : إحدانا یصیب ثوبها من دم الحیضة کیف تصنع؟ فقال : تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحح، ثم تصلی فیه)<a name="_ftnref30"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[4]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«زنی نزد پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> آمد و گفت : اگر لباس یکی از ما به خون حیض آلوده شد چکار باید بکند؟ پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : بایدآن را از لباسش بزداید و سپس با نوک انگشتان و آب آن را بشوید و سپس بر روی آن، آب بریزد و در آن نماز بخواند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">اگر بعد از این کار اثری از خون باقی ماند، اشکالی ندارد : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;روایت است که خوله بنت یسار گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(یا رسول الله، لیس لی إلا ثوب واحد و أنا أحیض فیه؟ قال فإذا طهرت فاغسلی موضع الدم ثم صلی فیه، قالت یا رسول الله. إن لم یخرج أثره؟ قال : یکفیک الماء و لایضرک أثره)<a name="_ftnref31"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[5]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;«ای رسول خدا، غیر از یک لباس، لباس دیگری ندارم و در همان لباس به حیض می‌افتم؟ فرمود : وقتی پاک شدی محل آغشته به خون را بشوی سپس در آن نماز بخوان، گفتم ای رسول خدا اگر اثرش از بین نرفت چکار کنم؟ فرمود : کافی است بر آن آب بریزی، اثر آن اشکالی ندارد».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">4- پاک کردن دامن لباس زن: </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ام ولد ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف روایت است که او از ام سلمه همسر پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> سؤال کرد و گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إنی امرأة أطیل ذیلی و أمشی فی المکان القذر؟ فقالت أم سلمة : قال النبی</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> : یطهره مابعده)<a name="_ftnref32"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn6" name="_ftnref6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[6]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«من زنی هستم که پایین دامنم را دراز می‌کنم و از محلی که نجاست در آن هست عبور می‌کنم؟ ام سلمه گفت : پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : آنچه بعد از نجاست است (خاک) آنرا پاک می‌کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">5- پاک کردن لباس از ادرار طفل شیرخوار : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوسمح خادم پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> روایت است که پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : (یغسل من بول الجاریة و یرش من بول الغلام)<a name="_ftnref33"> </a></span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn7" name="_ftnref7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «ادرار دختر بچه (شیرخوار) شسته شود ولی برای پاک کردن ادرار پسر بچه (شیرخوار) کافی است که روی آن آب پاشیده شود».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">6- پاک کردن لباس از مذی : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از سهل بن حنیف روایت است که گفت : بر اثر خروج مذی زیاد و غسل کردن زیاد دچار رنج و سختی شدم، وضعیت خود را برای پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> بازگو کردم، پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إنما یجزیک من ذلک الوضوء)</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700"> «کافی است که بعد از خروج آن وضو بگیری، گفتم ای رسول خدا آن قسمتی از لباسم را که به مذی آلوده شود چکار کنم؟ فرمود : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(یکفیک أن تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک، حیث تری أنه قد أصاب منه)<a name="_ftnref34"> </a></span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn8" name="_ftnref8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> . «کافی است مشتی آب به جایی از لباست که گمان می‌کنی به مذی الوده شده، بپاشی».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">7- پاک کردن زیر کفش:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 18.9333px; text-align: justify;" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوسعید</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(رض)&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;روایت است که پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;فرمود : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إذا جاء أحدکم المسجد فلیقلب نعلیه و لینظر فیهما فإن رأی خبثا فلیمسه بالأرض ثم لیصل فیهما)<a name="_ftnref35"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn9" name="_ftnref9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[9]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;«هرگاه یکی از شما به مسجد آمد کفشهایش را وارونه کرده به زیر آنها نگاه کند، اگر نجاستی را دید، آنرا به زمین بمالد و سپس در آنها نماز بخواند».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">8- پاک کردن زمین: </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(رض)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> روایت است که گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(قام أعرابی فبال فی المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبی</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">دعوه، و هریقوا علی بوله سجلا من ماء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> أو ذنوبا من ماء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> فإنما بعثتم میسرین و لم تبعثوا معسرین)<a name="_ftnref36"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn10" name="_ftnref10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[10]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">(شخصی اعرابی (صحرانشین) بلند شد و در مسجد ادرار کرد، مردم خواستند او را منع کنند پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;به آنان فرمود : او را به حال خود بگذارید سپس بر ادرارش دلویی از آب بریزید، چرا که شما مبعوث شده‌اید تا سهل‌گیر باشید نه سخت‌گیر».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;به ریختن آب بر ادرار اوامر کرد تا در پاک شدن زمین شتاب شود، و اگر محل نجاست به حال خود رها می‌شد تا اینکه خشک شود و اثر نجاست از بین رود، پاک می‌شد. به دلیل حدیث ابن عمر(رض) که گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(کانت الکلاب تبول فی المسجد و تقبل و تدبر زمان رسول الله</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">&nbsp;فلم یکونوا یرشون شیئا)<a name="_ftnref37"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn11" name="_ftnref11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[11]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«در زمان پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;سگها در مسجد ادرار و رفت و آمد می‌کردند و هیچگاه (بر محل ادرارشان) چیزی نمی‌ریختند».</span></b></p> <div><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;</span> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">السیل الجرار (42 . 48/1)، با تصرف. حافظ در کتاب التلخیص (14/1) گفته است : حدیث «خلق الله الماء طهورا» را با این لفظ نیافتم. این حدیث در روایت ابوسعید با لفظ «إن الماء طهور لاینجسه شی» آمده است. </span></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. جه 2907]، أ (49/230/1)، ت (1782/135/3)، جه (3609/1193/2)، نس (173/7). </span></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[3]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;<span lang="fa">صحیح : [ص. ج 3933]، م (279 – 91 – 234/1).</span></span></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> <span lang="fa">متفق علیه : م (291/240/1)، و اللفظ له، خ (307/410/1).</span></span></b></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;<span lang="FA">صحیح : [ص. د 351]، د (361 – 26/2)، هق (408/2).</span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span></b></p></div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref6" name="_ftn6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; LETTER-SPACING: -0.2pt">&nbsp;<span lang="FA">صحیح : [ص. جه، 43]، ما (44/27)، د (379/44/2)، ت (143/951/1)، جه (531/177/1).</span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span></b></p></div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref7" name="_ftn7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. نس 293]، د (372/36/2)، نس (158/1). </span></b></p></div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref8" name="_ftn8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">حسن : [ص. جه 409]، د [207/358/1]، ت (115/76/1)، جه (506/169/1). </span></b></p></div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref9" name="_ftn9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. د 605]، د (636/353/2). </span></b></p></div> <div id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref10" name="_ftn10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[10]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">متفق علیه : [الإرواء 171]، خ (220/323/1)، نس (48 و 49/1)، و رواه مطولا : د (376/39/2)، ت (47/99/1). </span></b></p></div> <div id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref11" name="_ftn11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[11]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. ئ 368]، خ تعلیقاً (174/278/1)، د (378/42/2).</span></b></p></div></div> text/html 2017-01-10T17:12:47+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal طهارت (پاکیزگی)-انواع آبها http://subject2.mihanblog.com/post/2530 <font color="#0000ff" face="Mihan-IransansLight" size="4"><span lang="FA" style="font-weight: 700;">فصل اول :طهارت (پاکیزگی)</span></font> <div><p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: B Jadid; COLOR: blue">بخش اول - انواع آبها</span><font face="B Jadid"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue"> </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">هر آبی که از آسمان فرود آید و یا از زمین خارج شود پاک‌کننده است : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">به دلیل فرموده خداوند متعال : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-RIGHT: 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque; FONT-WEIGHT: 700; COLOR: navy" dir="ltr">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr; COLOR: navy"> وَأنْزَلْنَاْ مِنَ السَّمَاْءِ مَاْءً طَهُوْرَاً </span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque; COLOR: navy" dir="ltr">(</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr; COLOR: navy"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: navy">(فرقان : 48)</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-RIGHT: 2cm" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">«و ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک‌کننده را نازل می‌گردانیم».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">و به دلیل فرموده پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> دربارة دریا : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(هو الطهور ماؤه، الحل میتته)<a name="_ftnref6"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700">[1]</span></span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;«آب آن پاک کننده و مردار آن حلال است».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">و به دلیل فرموده پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">ص&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">درباة آب چاه : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إن الماء طهور لاینجسه شی)</span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">.«آب پاک کننده است و هیچ چیزی آن را نجس نمی‌کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">اگر چیزی پاک با آب آمیخته شود، در صورتی که نام آن از حالت اصلی خارج نشود، بصورت پاک‌کننده باقی خواهد ماند. به دلیل فرموده پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> به زنانی که خواستند دخترش را (برای دفن) تجهیز کنند : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(اغسلنها ثلاثا أو خمسا أوأکثر من ذلک إن رأیتن، بماء و سدر، واجعلن فی الآخرة کافورا أو شیئا من کافور)</span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Lotus" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«او را سه یا پنج بار یا اگر لازم دانستید بیشتر از آن با آب و سدر بشویید و در آخرین بار کافور یا مقداری از آن را در آب قرار دهید».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">به محض داخل شدن نجاست در آب، به نجس بودن آن حکم نمی‌شود مگر وقتی که آب تغییر کند.</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">به دلیل حدیث ابوسعید که گفت : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(قیل یا رسول الله أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهی بئر یلقی فیها الحیض ولحوم الکلاب والنتن، فقال </span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> : الماء طهور لاینجسه شی)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Lotus" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">. «گفته شد ای رسول خدا : آیا از چاه بضاعه وضو بگیریم؟ و آن چاهی است که پارچه آلوده به خون حیض و لاشه سگها و چیزهای گندیده در آن انداخته می‌شود، پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : آب پاک کننده است و هیچ چیزی آن رانجس نمی‌کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص : جه 309]، ما (40/26)، د (83/52/1)، ت (69/47/1)، جه (386/136/1)، نس (176/1).</span></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [الإرواء 14]، د (66 و 67/126/1)، ت (66/45/1)، نس (174/1).</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">خ (1253/125/3)، م (939/646/2).</span></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [الإرواء 14]، د (66 و 67/126/127/1)، ت (66/45/1)، نس (174/1). مبارکفوری در تحفة الأحوذی (204/1) می‌گوید : طیبی می‌گوید : معنی «یلقی فیها» این است که چاه در مسیر دره‌هایی بود که امکان داشت زباله صحرانشینان وارد آن شود به این صورت که نجاسات و زباله‌ها در اطراف خانه‌های مردم ریخته شود سپس سیل آن را به داخل آن چاه بیاندازد. تعبیر راوی به صورتی است که گمان می‌رود مردم از روی قلت تعهد دینی نجاسات را داخل چاه آب انداخته‌اند در حالیکه هیچ مسلمانی این کار را جایز نمی‌داند. پس چگونه می‌توان در مورد کسانی که بهترین و پاک‌ترین مردم بوده‌اند چنین گمانی داشت – أه‍ - می‌گویم (مبارکفوری) : بسیاری از اهل علم همین نظر را دارند و این چیزی است که عیناً آشکار است.</span></b></p></div></div></div> text/html 2017-01-10T17:05:40+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal توسل مشروع به 3 چیز است http://subject2.mihanblog.com/post/2529 <p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000">توسل مشروع به 3 چیز است...</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">1-اسماء الحسنی<br>2-اعمال صالحه<br>3شخص نیکو، حاضر وزنده</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">برای اینکه ادعا داشته باشیم که توسل به جز در سه مورد ( یعنی: توسل به اسماء و صفات الهی، توسل به دعای شخص صالح زنده، توسل به اعمال صالحه ی خود) موارد دیگری نیز دارد باید از کتاب و سنت صحیح دلیل و برهان داشته باشیم وگرنه هر نوع توسل دیگری که از سوی پیامبر یا اصحاب گرانقدرش صورت نگرفته باشد، آن توسل جایز نیست و ما حق نداریم خود نوع دیگری از توسل را جایز بشماریم مگر اینکه دلیل قاطع و صحیح از قرآن یا احادیث صحیح ( نه ضعیف) داشته باشیم.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">«من أحدث فی أمرنا ما لیس منه فهو ردّ». متفق علیه</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">«هر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست ، مردود است واز او پزیرفته نمی شود».</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">و می فرماید:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">«کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار»«هر بدعتی گمراهی است و هر نوع گمراهی به آتش دوزخ منتهی می گردد»،</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">عبداﷲ بن عمر رضی ﷲ عنهما گفته است:«کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">«هر بدعتی گمراهی است اگر چه مردم آنرا خوب ببینند».( دارمی آن را با سند صحیح روایت کرده است)</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">اما آن سه نوع توسل که ذکر شد، همگی در سنت نبوی و افعال صحابه رضی الله عنهم به اثبات رسیده اند و آنها جز آن سه نوع توسل انجام نداده اند و لذا انجام هرنوع توسل دیگری جایز نیست و ما باید تابع پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش باشیم و حق تشریع نداریم.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000">توسل مشروع تحت سه نوع طبقه بندی می شود:</font></p><p style="margin: 6px 0px;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#ff0000">اول اینکه</font><font color="#1d2129">: توسل به الله تعالی به وسیله اسمی از اسمهای نیکو یا صفتی از صفتهای عظیم و بزرگش. مانند اینکه مسلمان در دعایش می گوید: یاالله ج ! من به اینکه تو رحمان و رحیم هستی از تو عافیت و سلامتی را می خواهم. یا می گوید: یاالله ج! به خاطر رحمت تو که همه چیز را در بر گرفته می خواهم که مرا ببخشی و به من رحم کنی و دعاهایی از این قبیل.</font></font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">دلیل بر مشروعیت این نوع توسل این سخن الله تعالی است که می فرماید:«وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا» اعراف 180. «و برای الله ج نامهای نیکوست پس به وسیله آنها او را بخوانید».</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#ff0000">دوم اینکه: توسل</font><font color="#1d2129"> جستن به الله تعالی به وسیله عمل صالحی که بنده انجام داده است. مانند اینکه بگوید: یاالله ! بخاطر ایمانی که به تو دارم، محبتی که به تو دارم، به خاطر تبعیت از پیامبرت مرا ببخش یا اینکه بگوید: پروردگارا به خاطر محبتی که نسبت به پیامبرت محمد صلی الله علیه وسلم دارم از تو می خواهم که در کارم فرج و گشایشی بفرمایی یا دعا کننده عمل صالحی را که انجام داده است را بعنوان وسیله ی تقرب انجام دهد مثلا بگوید: یاالله ج بخاطر نمازی که برایت خواندم فلان امر مطلوب را در حق من مستجاب فرما؛ مانند داستان سه نفر داخل غار که ذکر آن خواهد آمد.</font></font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">و دلیل بر مشروعیت آن این سخن الله تعالی است که می‌فرماید:«الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» آل عمران 16.<br>«کسانی که می گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش دور بگردان» و می فرماید:«رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ» آل عمران 53.«پروردگارا ما به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم و از فرستاده ات تبعیت نمودیم پس ما را از شهادت دهندگان بنویس».</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">و از جمله آن داستان آن سه نفر داخل غار است که عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت می کند که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">یعنی:«سه نفر از امتهای گذشته، براه افتادند در حالیکه باران می بارید به غاری رفتند. ناگهان، سنگ بزرگی از قلة کوه، سرازیر شد و دهانه غار را کاملاً مسدود نمود. به یکدیگر گفتند: به الله ج سوگند راه نجاتی از این سنگ، وجود ندارد مگر اینکه به اعمال نیک خود، متوسل شده و از الله ج بخواهیم(تا ما را نجات دهد).<br>یکی از آنان، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! می دانی که من کارگری داشتم که بر پیمانه ای از برنج کار می‌کرد و بدون دریافت مزد رفت. من پیمانه برنج را برایش کاشتم و از ثمره آن گاوی برایش خریدم پس از مدتی، آن کارگر نزد من آمد و مزدش را خواست. گفتم: به سوی آن گاو برو از آنِ توست. گفت: من فقط پیمانه ای برنج از تو طلب دارم. به او گفتم: برای تو از آن پیمانه آن گاو را خریدم. او آن را با خود برد. پروردگارا! اگر این کار را بخاطر ترس از تو انجام داده ام، ما را از این گرفتاری نجات بده. آنگاه، سنگ، از دهانة غار، کمی کنار رفت اما نمی توانستند بیرون بروند. دیگری گفت: یا الله ج!<br>می دانی که پدر و مادرم سالخورده بودند و من هر شب به آنها شیر می دادم. شبی، بخاطر کاری، دیر به خانه برگشتم و قبل از اینکه خدمت والدینم برسم، آنها خواب رفته بودند. و اهل و عیالم از گرسنگی به خود می پیچیدند و به اهل خانه‏ام چیزی ندادم تا اینکه پدر و مادرم از آن خوردند. ناپسند دانستم که آنها گرسنه باشند و ناپسند دانستم که آنها(پدر و مادر) را از خواب بیدار نمایم برای نوشیدن آنها منتظر شدم تا هنگام صبح که آنها بیدار شدند، آن شیر را به آنان، دادم. پروردگارا! اگر این عمل را بخاطر ترس از تو انجام داده ام، ما را از این مصیبتی که گرفتار آن شده ایم، نجات ده. آنگاه، سنگ، اندکی تکان خورد اما نه در حدی که آنان بتوانند از غار، بیرون بیایند. دیگری گفت: پروردگارا! خودت می دانی که من دختر عمویی داشتم که او را از همه بیشتر دوست داشتم. خواستم با او زنا کنم ولی امتناع ورزید. تا اینکه نیاز به صد دینار پیدا کرد و نزد من آمد. پس آن کار را از او خواستم تا آنجا که بر او تسلط پیدا کردم. پول را به او دادم و او را به آن کار وادار کردم پس بر او مسلط شدم بطوری که بین دو پایش قرار گرفتم و برای انجام آن عمل، آماده شدم، گفت: از الله ج بترس شکستن این گوهر عفت، بر تو حرام است. من از انجام آن عمل، منصرف شدم. و صد دینار را به او بخشیدم و از او جدا شدم. پروردگارا! اگر این کار، بخاطر ترس از تو بوده است، ما را از این گرفتاری، نجات بده. آنگاه، سنگ، از دهانة غار، کنار رفت و آنها بیرون رفتند». صحیح بخاری (3465) .</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#ff0000">سوم اینکه: توسل </font><font color="#1d2129">جستن به الله ج به وسیله دعای مرد صالح که امید به اجابت دعای او می رود مانند اینکه مسلمانی پیش مردی می رود که در او نیکوکاری، تقوا و محافظت و ماندگار در طاعت و عبادت پروردگار را می بیند از او می خواهد که به سوی پروردگارش دعا نماید که الله ج در سختی اش گشایشی قرار دهد و کارش را آسان نماید. البته باید توجه داشت که این فرد صالح زنده است و در دنیا زندگی می کند و همانطور که گفته شد فردی مومن و متقی است.</font></font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">دلیل بر مشروعیت این نوع، این است که صحابه رضی الله عنهم از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست می کردند که برایشان بطور عموم و خصوص دعا کند.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">در صحیحین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">«مردی روز جمعه در حالیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم مشغول خطبه بود وارد مسجد شد و مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد و گفت: ای رسول الله ص دامهایمان به هلاکت رسیدند و راهها از بین رفتند از الله ج در خواست کن بر ما باران بباراند. پیامبر دستش را بلند کرد و فرمود: یاالله ج!<br>بر ما باران بباران، پروردگارا بر ما باران بباران، پروردگارا بر ما باران بباران. انس می گوید: به الله ج سوگند نه در فاصله بین ما و نه در فاصله ما تا شکاف در و در هیچ جایی از آسمان ابری و حتی هیچی نبود ناگهان از پشت آن ابری به مانند سپر آشکار شد وقتی به وسط آسمان رسید منتشر و پخش گردید سپس باران بارید. می‏گوید: به الله ج سوگند شش روز، آفتاب را ندیدیم. ( یعنی باران می بارید). سپس، در جمعه بعد، مردی از همان دروازه، وارد مسجد شد و مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم که مشغول خطبه بود، ایستاد و گفت: دامها هلاک شدند و راه ها از بین رفتند از الله ج بخواه که باران را متوقف سازد، رسول الله صلی الله علیه وسلم دست به دعا برداشت و فرمود: یاالله ج ! باران را از روی ما به اطراف، پراکنده ساز و آن را بر تپه ‏ها، کـوه‏ها، دره ها و محل روئیدن درختان، هدایت فرما، راوی می‏گوید: بی درنگ، باران متوقف شد و ابرها پراکنده گشتند بطوریکه هنگام بیرون آمدن از مسجد، در هوای آفتابی، به خانه هایمان برگشتیم. شریک می‌گوید: از انس پرسیدم: آیا او همان مرد اولی بود؟ جواب داد: نمی دانم». صحیح بخاری (1013) ، وصحیح مسلم (897) .</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">و در صحیحین از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که ذکر نمود که در امت او هفتاد هزار نفر بدون حساب و عذاب داخل بهشت می شوند. و فرمود:«هُمْ الَّذِینَ لَا یَسْتَرْقُونَ وَلَا یَتَطَیَّرُونَ وَلَا یَکْتَوُونَ وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ فَقَامَ عُکَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَنِی مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ» صحیح بخاری (5705) ، وصحیح مسلم (218) .</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">«ایشان کسانی هستند که درخواست رقیه نمی کنند (دعا خواندن برای بهبودی را رقیه می گویند)، فال بد نمی زنند، از داغ کردن پرهیز می نمایند«نوعی طبابت است»و تنها بر الله ج توکل می کنند.&nbsp;<br>عکاشه بن محصن بلند شد و گفت: ای رسول الله از الله ج بخواه که مرا از آنها قرار دهد،<br>پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: تو از جمله آنها هستی».&nbsp;<br>و از آن جمله سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد ویس قرنی است که در آن می فرماید:|فاسألوه أن یستغفر لکم| «از او بخواهید که برایتان طلب استغفار نماید».</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">و این نوع از توسل در زمان حیات از او درخواست دعا کرده می شود اما بعد از مرگش جایز نیست زیرا جزو عمل برای او به حساب نمی آید.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">عَنْ أَنَسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَیْكَ بِنَبِیِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِینَا , وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَیْكَ بِعَمِّ نَبِیِّنَا فَاسْقِنَا ، قَالَ : فَیُسْقَوْنَ " .رواه البخاری<br>ترجمه: از انس رض روایت است که در زمان عمررض وقتی کم آبی می شد طلب باران توسط عباس رض پسر عبدالمطلب کاکای رسول الله ص میکرد(یعنی عباس رض که زنده بود توسل به نزد الله ج میکردندش مگر توسل به قبر رسول الله ص وروحش نمیکردند)پس عمر رض گفت:(ای بار الهی مایان بودیم توسل میکردیم به طرف تو به پیامبر ما ص (در زمات حیاتش)پس ما را سیراب می کردی و(حالا که رسول الله ص وفات کرده)توسل می کنیم به طرف تو به کاکای پیامبرص ما پس ما را سیراب کن!<br>راوی میگوید :(پس سیراب میشدند)یعنی باران می بارید.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">توسل ممنوع:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">متوسل شدن به چیزی که در شریعت به عنوان وسیله قرار داده نشده استرا توسل ممنوع و ناجایز گویند، و انواع مختلفی دارد که خطر بعضی از آنها از دیگری بیشتر است که از آن جمله:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">1.توسل نمودن به الله تعالی به وسیله دعای شخص مرده و غایب و درخواست فریادرسی، رفع نیاز، گشایش سختی و نارحتی و مانند اینها از آنها. این نوع از شرک اکبر می باشد و شخص را از امت اسلام خارج می کند.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">2. توسل نمودن به سوی الله ج به وسیله انجام عبادات نزد قبور و ضریحه با درخواست کردن ازالله ج نزد آنها (واسطه نمودن صاحبان قبور و مردگان) و تعمیر کردن و قراردادن چراغها و پرده ها و مانند آن بر آنها. و این نوع از شرک اصغر است که منافی کمال توحید می باشد و آن گشایشی به سوی شرک اکبر است.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">3. توسل به الله ج به وسیله جاه و مقام انبیاء و صالحان و نزد الله ج، مثلا فرد دعای خویش را مستقیما متوجه الله تعالی می کند ولی او را به حق یکی از انبیا یا اولیا قسم می دهد و مثلا می گوید:(اللهی به حق پیامبر صلی الله علیه وسلم مریضم را شفا بده)البته این نوع توسل حرام است ولی موجب شرک اکبر نخواهد شد زیرا این نوع توسل در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحاب رضی الله عنهم وجود نداشته و اگر این نوع توسل (یعنی توسل به جاه و مقام اولیاء و انبیاء) جایز می بود، قطعا پیامبر صلی الله علیه وسلم بدان ارشاد می نمود یا اینکه صحابه رضی الله عنهم بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام دعاهایشان به جاه و جلال پیامبر صلی الله علیه وسلم متوسل می شدند، ولی آنان هرگز چنین توسلی را انجام ندادند و این بمعنای ناجایز بودن این نوع توسل است و بعبارتی از جمله بدعتهای ایجاد شده است. زیرا توسلی است که الله ج آن را تشریع نکرده و به آن اجازه نداده است.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">الله تعالی می فرماید:«آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ» یونس 59. «آیا الله ج به شما اجازه داد».&nbsp;<br>همچنین جاه و منزلت صالحین نزد الله ج برای خود آنها نافع است کما اینکه الله تعالی می‌فرماید: «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی» نجم 39. «و برای انسان جز آنچه سعی و تلاش نموده است نمی باشد». این نوع توسل در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه معروف نبوده است. نص بر منع و تحریم آن از اهل علم وجود دارد.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">امام ابوحنیفه رح می فرماید:«یکره أن یقول الداعی: أسألک بحق فلان أو بحق أولیائک ورسلک أو بحق البیت الحرام والمشعر الحرام» «ناپسند می دانم از اینکه دعا کننده بگوید: یاالله ج! از تو به حق فلان یا بحق دوستانت و پیامبرانت یا به حق بیت الله الحرام و مشعر الحرام از تو درخواست می کنم».</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br>بخش دوم این پست در مورد گذاشتن مرده را تنهااست قبل از دفن کردن:</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">رها نمودن میت بستگی دارد به چه هدفی صورت می گیرد؛ اگر این امر را به شریعت مربوط سازند و چنان گمان کنند که لازمست حتما مدتی میت را تنها گذاشت، در آنصورت این امر نیاز به دلیل شرعی دارد و در صورت نبود دلیل بدعت خواهد بود و جایز نیست و ما دلیلی بر انجام این امر نمی دانیم.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">اما اگر به چنین هدفی میت را تنها نگذارند بلکه ناگهانی باشد یا به سبب اتفاقی مجبور شوند تا مدتی میت را تنها بگذارند ایرادی در آن نیست.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">اما باید دانست که سنت آنست که هر چه زودتر میت را دفن نمود.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَکُ صَالِحَةً فَخَیْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ تَکُن سِوَی ذَلِکَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِکُمْ». بخاری و مسلم و اصحاب سنن</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">جنازه را با شتاب، به طرف گورستان ببرید. اگر نیکوکار باشد، او را به سوی خیر و برکت پیش می برید وگرنه شری را از دوش خود پایین می گذارید.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">عبدالرحمن بن جوشن می گوید: در تشییع جنازه عبدالرحمن بن سمره، شرکت داشتم زیاد و تنی چند از غلامانش ، پیشاپیش جنازه . آرام راه می رفتند، و می‌گفتند: آرام ، آرام حرکت کنید. خداوند به شما برکت بدهد. سپس ابوبکر رضی الله عنه در یکی از کوچه های مدینه به آنها رسید و سوار بر قاطر آنها را دنبال کرد و با شلاق آنها را زد و گفت: کنار بروید، سوگند به خدا در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم میت را چنان با شتاب می بردیم که گوئی می دویدیم.( ابی داود، نسائی، طحاوی و حاکم. و حاکم آن را صحیح دانسته است و ذهبی با او موافقت نموده است.) امام نووی می گوید: شتاب روی در تشییع جنازه مستحب است (المجموع). بنده می گویم: چون رسول الله صلی الله علیه وسلم امر نموده اند، پس شتاب واجب است. ابن قیم می گوید: اینکه مردم جنازه را آرام ، آرام تشییع می کنند مخالف با سنت رسولالله ص و موافق با روش یهودیان است. (زاد العماد)</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">البته در برخی از اوقات شبانه روز بهتر است از دفن میت خودداری شود.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">1- هنگامی که خورشید طلوع می‌کند تا وقتی که بلند شود.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">2- وقتی که نیمه روز می‌شود تا هنگامیکه خورشید زوال کند.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">3- وقتی که خورشید به غروب نزدیک می‌شود تا آنکه غروب کند.</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">از عقبه بن عامررض روایت است : (ثلاث ساعات کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهانا أن نصلی فیهن، أو أن نقبر فیهن موتانا، حین تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع، و حین یقوم قائم الظهیرة حتی تمیل الشمس، و حین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب) «سه وقت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را نهی می‌کرد که در آن اوقات نماز بخوانیم یا مرده‌هایمان را دفن کنیم، هنگامی که خورشید طلوع می‌کند تا وقتی که بلند شود، و وقتی که نیمه روز می‌شود تا هنگامیکه خورشید زوال کند، و وقتی که خورشید به غروب نزدیک می‌شود تا آنکه غروب کند». مسلم (831)</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">از جابر رض روایت است : (أن النبی صلی الله علیه وسلم ذکر رجلا من أصحابه قبض فکفن فی کفن غیر طائل و قبر لیلا فزجر النبی صلی الله علیه وسلم أن یقبر الرجل باللیل حتی یصلی علیه، إلا أن یضطر الإنسان إلی ذلک) «پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره یکی از اصحابش که فوت کرده بود و او را در پارچه‌ای که تمام بدنش را نمی‌پوشاند، کفن و شب هنگام دفن کرده بودند صحبت کرد ما را از دفن کردن مردگان در شب منع کرد تا (صبح مردم بیشتری جمع شوند) بر او نماز خوانده شود، مگر اینکه ضرورتی پیش بیاید». مسلم (943)</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">اگر ضرورت ایجاب کند، می‌توان مرده را شبانه دفن کرد، و می‌توان برای تسهیل عمل دفن از چراغ استفاده کرد : به دلیل حدیث ابن عباس : (أن رسول صلی الله علیه وسلم أدخل رجلا قبره لیلا، و أسرج فی قبره) «پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی را در شب دفن کرد و (برای تسهیل عمل دفن) داخل قبرش، از چراغ استفاده کرد». ترمذی (1063).</font></p> text/html 2017-01-10T16:59:55+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal الله متعال در کجاست ؟؟ http://subject2.mihanblog.com/post/2528 <p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41);"><img src="https://scontent.fbom1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15941404_102843066891457_4541794909124872890_n.jpg?oh=b599e40103e1ff035777eab655e94bfd&amp;oe=592472CF" alt="15941404_102843066891457_4541794909124872890_n.jpg (443×332)"></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-large;">معنی۰إستوا:</span></div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><div style="text-align: right;">الرحمن على العرش استوى.&nbsp;</div>استوا در لغت عربی وکلام سلف به معنی ارتفاع، علو&nbsp; بلندی میاید. لکن گروه اهل تأویل از ترس تشبیه (که عقل ناقص شان آنرا پزیرفته است) استوا را از معنی ظاهر و متبادرش با تأویلا غلط به معنی استیلا که معنایش غلبه، قهر و غیره است تبدیل می‌کنند. چنانکه گروه اهل تأویل استوا علی العرش را به استولی معنی میکنند که معنایش چنین می‌شود. الله تعالی بر عرش غلبه یافت. ولی قطع نظر از&nbsp;<span class="text_exposed_show" style="display: inline;">اینکه آیا این معنی در لغت عرب وکلام سلف صالح آمده یا خیر؟&nbsp;<br>&nbsp;این معنی را که خود اهل تاویل اختراع کرده اند غیر موزون میباشد. زیرا این سوال خود به خود از لفظ استیلا مطرح می‌شود که عرش قبل از غلبه یافتن الله عزوجل برآن، در ملکیت چه کسی بود که الله تعالی اورا بیرون راند و بر آن غلیه یافت؟ زیرا استیلا این را میگویند که با دیگری در گیر شود سپس غلبه یابد.&nbsp;<br>حقیقت این است که&nbsp; استوا به معنی استیلا نیامده خصوصا در کلام سلف و در لغت فصیح. بلکه معنی استوا در لغت عرب وکلام سلف ارتفاع، علو و بلندی آمده است.&nbsp;<br><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%DB%B0%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%B0%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%B0%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%B0%D9%84%D8%BA%D8%AA%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%DB%B0%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7?source=feed_text&amp;story_id=102843110224786" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none;"><span class="_5afy" style="direction: rtl; unicode-bidi: isolate;"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(66, 103, 178);">#</span><span class="_58cm">گفته۰های۰علمای۰اهل۰لغت۰درمعنی۰استوا</span></span></a>:<br>(استوا: استقام و اعتدل...... علا و صعد و استقر و ثبت) المعجم الوسیط&nbsp;<br><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84?source=feed_text&amp;story_id=102843110224786" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none;"><span class="_5afy" style="direction: rtl; unicode-bidi: isolate;"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(66, 103, 178);">#</span><span class="_58cm">وقال</span></span></a>&nbsp;الاخفش: استوی أى علا<br>همچنان استوا به معنی استیلا بدون وجود معارض و مخالف نمی آید.&nbsp;<br>و اینک قول امام ابن الأعرابی لغت شناس مشهور که مولف لسان العرب آنرا چنین نقل کرده است.&nbsp;<br>&nbsp;(قال داود بن على الأصبحانى: کنت عند ابن الأعرابی فأتاه رجل فقال: ما معنی قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابی: هو على عرشه كما أخبر. فقال: یا أبا عبدالله؟ إنما معناه استولى. فقال ابن الاعرابی: مایدریك؟ العرب لا تقول: استولى على شىء حتى یكون له مضاد فأیهما غلب فقد استولى. ) لسان العرب حرف ی<br><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86?source=feed_text&amp;story_id=102843110224786" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none;"><span class="_5afy" style="direction: rtl; unicode-bidi: isolate;"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(66, 103, 178);">#</span><span class="_58cm">همچنان</span></span></a>&nbsp;امام خلیل بن احمد که استاد سیبویه نحو شناس مشهور نیز است از لحاظ لغت شناسی، استوا به معنی&nbsp; استیلا را انکار کرده است چنانکه ابو المظفر در کتابش (الافصاح) می‌نویسد: (سئل خلیل هل وجدت فی الغة استوا بمعنی استولی؟ فقال: هذا ما لاتعرفه العرب ولا هو جایز فی لغتها.)&nbsp;<br>&nbsp;خلیل نحوی در مورد کلمه استواء پرسیده شد که شد که آیا در زبان عرب استواء به معنی استولی یافته میشود؟<br>&nbsp;جواب داد که(این چیزی است که نمیشناسدش ودر زبان عرب چنین معنی کردن جواز ندارد.</span></font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; text-align: right;"><p style="margin: 0px 0px 6px;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000"><b>وفی صحیح المسلم ..<br>&nbsp;أن رجلاً جاءَ إلى رسولِ الله صلّى الله علیه وسلّم فسألهُ عن جاریة لهُ قال: قلتُ: یا رسولَ الله أفلا أعتِقُها، قال : ائتنی بِها، فأتاهُ بِها فقالَ لَها: أینَ الله، قالت: فی السماءِ، قال: مَن أنا، قالت: أنتَ رسولُ الله، قال: أعتِقْها فإنّها مؤمنةٌ. رواه مسلم.<br>&nbsp;یک مرد آمد به نزد رسول الله ص در مورد کنیزی که داشت پرسید این مرد میفرماید که گفتم ای رسول الله ص آیا آزادش کنم ؟<br>فرمود : کنیزت را نزد من بیار ..<br>پس آن مرد کنیزش را آورد و رسول الله ص از کنیز پرسید که الله ج در کجا است؟<br>کنیز گفت (الله در آسمان)&nbsp;<br>رسول الله ص باز پرسید من کی استم ؟<br>کنیز گفت(تو رسول الله ص استی).<br>&nbsp;رسول الله ص به صاحب کنیز گفت که آزادش کن زیرا که این کنیز مومنه (صاحب ایمان) است.</b></font></p></div> text/html 2017-01-10T16:54:11+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal تقلید در اسلام نیست !! http://subject2.mihanblog.com/post/2527 <p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41);"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">تقلید در اسلام نیست</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">رد تقلید از آیات قرآن مجید:</font></p><p style="margin: 6px 0px; text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font color="#1d2129">در اسلام تقلید وجود نداشته. اسلام دین تحقیق است نه تقلید.</font><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br><font color="#1d2129">الله جل جلاله در آیه 36 اِسراء سوره 177 میفرماید: </font><font color="#ff0000">لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «از آنچه نمیدانی پیروی نکن.»</font><font color="#1d2129"> مطابق این دستور صریح الله جل جلاله فرد مسلمان باید اهل تحقیق باشد نه تقلید و پیروی کورکورانه، پیروی از بزرگان و عقائد آباء و اجداد و اکثریت اجتماع در اسلام دلیل‌های درستی راه شناخته نشده، چون الله جل جلاله در آیه 66 و 67 احزاب سوره 33 میفرماید: یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ: یا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولاَ وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ.&nbsp;</font><br><font color="#1d2129">&nbsp;«روزی که صورت‌ها در آتش جهنم برگردانده شود میگویند: ای کاش ما از الله جل جلاله و پیغمبر اطاعت میکردیم و گفتند ای تربیه کننده ما، مایان از آقایان و بزرگان ما پیروی کردیم آنها ما را گمراه کردند.»</font><br><font color="#1d2129">ولی می‌بینیم که این عذر مورد قبول قرار نگرفته و دچار آتش جهنم شده‌اند.</font><br><font color="#1d2129">در مورد پیروی از عقائد آباء و اجداد آیه 1700 بقره میفرماید: إِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ «وقتی به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده ( کتاب الهی) پیروی کنید میگویند نه ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم پیروی میکنیم، اگرچه پدرانشان ذره‌ای عقل خود را بکار نینداخته و هدایت نشده باشند.»&nbsp;</font><br><font color="#1d2129">در مورد پیروی از عقائد اکثریت اجتماع آیه 116 انعام سوره 66 میفرماید: إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ.</font><br><font color="#1d2129">«اگر از اکثریت کسانی که در زمین هستند پیروی کنی تو را از راه الله جل جلاله منحرف میکنند آنها فقط از گمان پیروی میکنند و فقط حدس میزنند و دروغ میگویند.».</font><br><font color="#1d2129">چون اکثریت اجتماع اهل تحقیق نیستند و کارشان فعالیت برای بدست آوردن پول و چشم و همچشمی‌ها و تفریح و دید و بازدیدها است در هر رشته‌ای از دانش‌ها افراد محقق خیلی کم هستند.</font><br><font color="#1d2129">الله جل جلاله در بارۀ یهود و نصاری در آیه 311 توبه میفرماید: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ.</font><br><font color="#1d2129">«دانشمندان دینی و زاهدان تارک دنیای خود و مسیح ابن مریم پیغمبرشان را ارباب خود گرفتند در صورتیکه به آنها دستوری غیر از اینکه معبود یگانه (یعنی الله جل جلاله) را بندگی کنند داده نشده بود معبودی غیر از او وجود ندارد او خیلی بالاتر از این چیزهائی است که شریک او میسازند.»</font><br><font color="#1d2129">&nbsp;می‌بینیم که پیرو علماء بدون دلیل از وحی الهی (قرآن وحدیث صحیح ) شدن هم خلاف توحید و شرک است چه رسد به پیرو محض پیر ومرشد وفلان و زاهدان دیرنشین تارک دنیا اسلام تسلیم شدن در مقابل دساتیر الله جل جلاله بودن است نه تسلیم دستورها و نظرهای غیر الله جل جلاله (پیر و مرید وشیخ و امام )... بودن.</font></span></font></p> text/html 2017-01-10T16:47:34+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای کی ها است ؟؟ http://subject2.mihanblog.com/post/2526 <p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; font-size: 14px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><b>شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مقلد و مبتدع نیست !</b></font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">الله عزوجل توسط وحی تربیت بندگانش میکند ، گاهی این وحی را بشکل کتاب و گاهی بشکل سنت در احادیث برای انبیاء علیهم السلام میفرستد که اینگونه بگو !<br>&nbsp;و این سلسله وحی جاری بود تا بعثت محمد رسول الله صلی الله علبه و سلم که الله عزوجل برایشان دو نوع وحی میفرستاد ، یکی وحی جلی و معجزه که بشکل قرآن است و این آن کتابیست که کسی را توان مقابله با آن نیست !<br>دوم وحی خفی برایشان فرستاد که حدیث است !<br>چرا ؟&nbsp;<br>بخاطریکه انسانهای چون ما و شما و قبل از ما و شما و بعد از ما و شما همه توسط آن تربیت شوند !<br>&nbsp;این انسانها در ظلمات و تاریکی های مختلف اند ، که توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیه آنها میشود !<br>پس نبی علیه السلام برای این امت نعمتی بالاتر و بالاتر از هر نعمت الله عزوجل است !<br>اما جاهلان به این نعمت نمیدانند !<br>قرآن فرموده :&nbsp;<br>وما ارسلناک الا رحمه للعالمین .. الآیه<br>ای پیغمبر ما ترا برای عالم رحمت فرستادیم .. ( عالمین مجموع کافر و مسلمانان است )<br>نبی علیه السلام در دنیا و آخرت&nbsp; رحمت اند برایمان ، که کسیکه به او ایمان آورده کامیاب ، به قبر هم کامیاب و در حشر هم کامیاب !<br>ایمان آوردن موحدین به رسول الله صلی الله علیه و سلم ،&nbsp; نه ایمان آوردن مبتدعین و مقلدین ، که به زبان بلی قبول داریم میگویند و در عمل و قلب برخلاف احادیث صحیح نبی علیه السلام اند !<br>و رحمت بودن نبی علیه السلام در آخرت این هم است که برای امت خود سفارش میکنند ، چگونه ؟&nbsp;<br>&nbsp;ببینید شان و مهربانی این رسول گرامی را برای امتش :</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">از عوف بن مالك اشجعی _ رضی الله عنه_ روایت شده كه رسول الله _ صلی الله علیه و سلم _ فرمود:**أَتَدْرُونَ مَا خَیَّرَنِی رَبِّیَ اللَّیْلَةَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَیَّرَنِی بَیْنَ أَنْ یَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِی الْجَنَّةَ وَبَیْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ هِیَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ**[ رواه ابن ماجه و صحیحة البانی ]<br>(آیا می دانید كه الله امشب چه اختیاری به من داده است؟ گفتند: الله و رسول عالمتر هستند. آنگاه رسول الله _ صلی الله علیه و سلم _ فرمود: الله مرا مخیر نمود بین اینكه نصف امت من داخل بهشت شوند یا شفاعت را برگزینم و من شفاعت را انتخاب كردم. گفتند ای رسول الله از الله بخواه كه ما را از اهل آن قرار دهد. رسول الله _ صلی الله علیه و سلم _ فرمودند: آن برای هر مسلمانی است.<br>تشریح :<br>نبی علیه السلام میفرمایند ، که هر نبی برای امتش دعائی دارد ،&nbsp; برایشان وعده خصوصی شده ، چنانچه همه پیغمبران دعاهای کردند اما برای امت شان در دنیا ، سلیمان علیه السلام پادشاهی طلب کرد ، کسی برای قومش بد دعاء کرد مانند نوح و موسی علیهم السلام ، ... و الله عزوجل دعا هایشان را قبول کرد ، و برای من دعائی داده اند که من آن دعاء را نگهداشته ام برای آخرت !<br>که آن شفاعت است برای امتم در آخرت !<br>فرمودند که ، الله برای من این اختیار را داد که نیم امت ترا جنت بدهم یا شفاعت میخواهی ؟&nbsp;<br>&nbsp;و من گفتم یا الله شفاعت میخواهم ، نیم امت که جنت بروند ، نیم دیگرش باقی میماند ، و با شفاعت من از الله امید است که تمام امتم را جنت بدهی ، و فرمودند :&nbsp;<br>&nbsp;<b>از جابر بن عبدالله _ رضی الله عنه_ روایت است كه گفت از رسول الله _ صلی الله علیه و سلم _ شنیدم كه فرمود:<br>إِنَّ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی<br>[ رواه ترمذی و ابوداود و ابن ماجه ] (همانا شفاعت من در روز قیامت برای اهل كبائر از امتم می باشد.<br>یعنی آن کسانیکه به گناهان کبیره مرده اند و از آن گناهان توبه نکرده اند !&nbsp;<br>و در روایت دیگر است که فرمودند :&nbsp;<br>&nbsp;. حدیث ابوهریره _ رضی الله عنه_ است كه از رسول الله _ صلی الله علیه و سلم _ روایت نموده كه فرمود:<br>&nbsp;لِكُلِّ نَبِیٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِیٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّی اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِی شَفَاعَةً لِأُمَّتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَهِیَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِی لَا یُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْئً<br>[ رواه مسلم ]<br>&nbsp;(برای هر نبی ای دعایی در حق امتش می باشد كه رد نمی شود هر پیامبری دعای خود را كرده است و من دعایم را پوشیده و پنهان كرده ام تا شفاعتی برای امتم روز قیامت باشد پس آن ان شاء الله برای كسی كه از امت من بمیرد و برای الله چیزی را شریك نگردانده باشد به نتیجه می رسد.)<br>[ ان شاء الله گفتن از جهت تبرك و اطاعت كردن از فرمان الله است كه می فرماید:<br>وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ&nbsp;<br>«و مگو كه من فردا این كار را خواهم كرد مگر اینكه الله بخواهد.»</b><br>&nbsp;شكی وجود ندارد كسی كه زنا، سرقت یا شرابخوار باشد و برای الله شریك قرار نداده باشد از جمله كسانی است كه مشمول شفاعت واقع می گردد ان شاء الله .</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">انس بن مالک رضی الله عنه فرمودند : یا رسول الله ، سفارش مرا میکنی ، فرمودند : بلی میکنم ، پس انس بن مالک فرمودند : یا رسول الله ، کجا پیدای تان کنم ؟&nbsp;</font><img src="https://scontent.fbom1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15826785_245833285844020_2079468165418409024_n.jpg?oh=8ccc8f0faa7536b007c2e6b2287f8ca1&amp;oe=591A290E" alt="15826785_245833285844020_2079468165418409024_n.jpg (720×479)" style="font-size: 11px;"></p><p style="margin: 6px 0px; font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#cc0000">رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مرا این سه جا ببین :</font></b><br><font color="#1d2129">اول علی الصراط ، بالای پل صراط وقتیکه الله عزوجل بالای آتش بزند این پل را ، من آنجا ایستاده ام !</font><br><font color="#1d2129">دوم عند المیزان ، جائیکه اعمال انسانها میزان و حساب میشود ، من آنجایم !</font><br><font color="#1d2129">و سوم عند الحوض ، در حوض کوثر که الله برایم داده !</font><br><font color="#1d2129">&nbsp;( و وسعت آن به اندازه یک ماه راه است از یک طرف تا طرف دیگر آن ، و آنقدر کوزه ها و جامها .. در آن افتیده اند به اندازه ستارگان آسمان ، و کسیکه در آن آمد و بدست من از آن نوشانده شد بعد از آن بالای او تشنگی هیچوقت نمیآید تا اینکه الله به جنتش داخل کند ، از عسل شیرینتر است و چون برف سفید است .&nbsp;</font><br><font color="#1d2129">&nbsp;من الأخبار الثابتة عن النبی صلى الله علیه وسلم أن من شرب یوم القیامة من حوضه فلا یظمأ بعد ذلك أبداً . عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو قال : قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : ( حَوْضِی مَسِیرَةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ أَبْیَضُ مِنْ اللَّبَنِ ، وَرِیحُهُ أَطْیَبُ مِنْ الْمِسْكِ ، وَكِیزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا یَظْمَأُ أَبَدًا ). رواه البخاری (6579) ومسلم (2292) )</font></font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">وفی مسند أحمد وجامع الترمذی مِن حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَشْفَعَ لِی یَوْمَ القِیَامَةِ ، فَقَالَ : أَنَا فَاعِلٌ. قَالَ : قُلْتُ : یَا رَسُولَ اللهِ فَأَیْنَ أَطْلُبُكَ ؟ قَالَ : اطْلُبْنِی أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِی عَلَى الصِّرَاطِ . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ : فَاطْلُبْنِی عِنْدَ الْمِیزَانِ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِیزَانِ ؟ قَالَ : فَاطْلُبْنِی عِنْدَ الحَوْضِ ، فَإِنِّی لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ .&nbsp;<br>&nbsp;صحیحة الألبانی ، وقال شعیب الأرنؤوط : رجال الصحیح .</font></p> text/html 2017-01-10T16:36:42+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal غربا کی ها هستند + حدیث http://subject2.mihanblog.com/post/2524 <p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">غربا کیها اند ؟&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://scontent.fbom1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15966274_246678299092852_989138671873527520_n.jpg?oh=99f1d0312b0f2d1827a4655f9c064304&amp;oe=59156795" alt="15966274_246678299092852_989138671873527520_n.jpg (720×479)"></div><font face="Mihan-Nassim" size="4">معنی درست حدیث را یاد بگیرید که درین حدیث به کیها غربا گفته میشود ؟&nbsp;<br>&nbsp;موحدین یا مقلدین و مبتدعین ؟!</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نبی علیه السلام فرموده اند :&nbsp;<br>&nbsp;هذا الحدیث صحیح، رواه مسلم فی صحیحه، عن أبی هریرة رضی الله عنه، عن النبی صلى الله علیه وسلم أنه قال: ((بدأ الإسلام غریباً، وسیعود غریباً كما بدأ، فطوبى للغرباء)).</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">وهو حدیث صحیح ثابت عن رسول الله علیه الصلاة والسلام، زاد جماعة من أئمة الحدیث فی روایة أخرى: قیل: یا رسول الله، من الغرباء؟ قال: ((الذی یصلحون إذا فسد الناس))، وفی لفظ آخر: ((الذین یُصلحون ما أفسد الناس من سنتی))، وفی لفظ آخر: ((هم النزاع من القبائل))، وفی لفظ آخر: ((هم أناس صالحون قلیل فی أناس سوء كثیر)).</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اسلام در اول که شروع شده بود غریب بود !<br>غریب یعنی چه ؟&nbsp;<br>&nbsp;ناآشنا ، مثلیکه یک مسافر در قریه یا علاقه ی میرود و کسی نمیشناسدش ، اگر چه شخص با ارزشی باشد اما کسی نمیشناسدش ، و اسلام در اول همینگونه غریب و مسافر بود کسی نمیشناختش !<br>&nbsp;ایمان را کسی نمیشناخت ، الله عزوجل را کسی نمیشناخت ، روز آخرت ، ملائک .. را نمیشناختند ، شرک موجود بود ، و که اسلام با عقاید و اعمالش آمد برای مردم ناآشنا معلوم میشد !<br>نبی علیه السلام میفرماید :&nbsp;<br>و سیعود غریباً ، و زود است که اسلام دوباره واپس شود ، کما بدأ ، مثلیکه اول شروع شده بود !<br>( س) در کلمه عربی چنین معنی میشود : زمانه نزدیک !<br>&nbsp;زمانه نزدیک بعد از وفات من در آن تغیر میآید ، برای مردم آهسته آهسته دین اصلی ، ناآشنا بنظر میآید ، آن دینی را که من آورده بودم برای مردم غریب معلوم میشود !<br>مردم میگویند این چگونه دین جدید است !<br>ببینید همان زمانه رسیده یا خیر ؟&nbsp;<br>&nbsp;دین که در بخاری و مسلم موجود است و این کتابهای همه ما مسلمین است ، و کتابهای اند صحیح که همه برآن اعتقاد دارند ، پس تو از همین بخاری یک حدیث را بردار و به آن عمل را شروع کن ، که عمل عام مردم نباشد ، پس مردم به داد و فریاد میشوند که هله دین جدید آورد ، نا آشنا است !<br>مثال رفع الیدین را میدهیم اگرچه که رفع الیدین تمام دین نیست اما یک بخشی از دین است و در&nbsp; 254 حدیث صحیح آمده ، از بین شما یکی رفت در مسجدی و رفع الیدین کرد ، اینجاست که مردم با نگاه های تحقیر آمیز و غضبناک بوی مینگرند که این چه کاری را در نماز شروع کرد ؟&nbsp;<br>&nbsp;و امروز اگرچه بدتر از آن اتفاق های میافتد که نماز گذاریکه رفع الیدین میکند با مشت و لگد و دشنام استقبال میشود !<br>پس ببین که عمل در دین بود اما ناآشنا شد !<br>&nbsp;همین شکل اگر پاچه هایت را بلند کردی بسیاری مردم بطرفت ناآشنا میبینند که این چه میکند ؟ پاچه هایش را بر زده نه که برای آب کردن زمین ها میرود ؟&nbsp;<br>&nbsp;لباس به طریقه سنت بپوش ، ریش بطریقه سنت بگذار و بیرون برو با نگاه های زننده میبینندت بخصوص در مناطق مدرن که این لباس دیموده را ببین ، لباس بطریقه سنت ناآشنا معلوم میشود !&nbsp;<br>&nbsp;بلکه تجربه نشان داده که وقتی مطابق دین عمل میکنی در خانه خودت ناآشنا معلوم میشوی ، در خانه خودت مسافر معلوم میشوی ، نزد خویش و قوم و همسایه و منطقه ات بیگانه معلوم میشوی !<br>چرا اینهمه ؟&nbsp;<br>&nbsp;چون مردم در خرافات و بدعات و شرکیات روان اند ، الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را رها کرده چون یهود دنبال ارباب و رهبان روانند !<br>&nbsp;واضح است وقتی بدعات دین شوند پس سنت ها از بین میروند ، وقتی تابعداری دیگران شروع شود ، تابعداری نبی علیه السلام ختم میشود !<br>ما أحدث قوم بدعة فی دینهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها..<br>کسیکه بدعات را عمل کرد پس الله توفیق عمل به سنت را برایش نمیدهد تا قیامت&nbsp;<br>ثم لا یعیدها إلیهم إلى یوم القیامة</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عقیده های غلط نتیجه نحوست بدعات اند !<br>&nbsp;و در حدیث است که اما در هر صد سال الله سبحانه و تعالی مردمی را میآورد که دینش را تازه میکنند ، آن دین غریب و ناآشنا را نو میکنند ، برای مردم میگویند که این معروف است و دوباره برای مردم معرفی میکنند !<br>در این امت پیغمبران نمیآیند ، اما در هر 1000 سال الله عزوجل کسانی را پیدا میکند که دینش را تازه میکنند !<br>&nbsp;هذا الحدیث من الأحادیث الصحیحة المشهورة ، یرویه الصحابی الجلیل أبو هریرة رضی الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :&nbsp;<br>( إِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَهَا دِینَهَا )<br>رواه أبو داود (رقم/4291) وصححه السخاوی فی "المقاصد الحسنة" (1499)، والألبانی فی "السلسلة الصحیحة" (رقم/599)</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">( من یجدد ) ، تجدید چه را میگویند ؟<br>آن سخنان سابقه را تازه کردن !<br>&nbsp;به این سبب شما میشنوید که میگویند ملا های نو آمده چیزهای نو نو در دین میگویند ، دلیل آن فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ( من یجدد ) !<br>دین جدید چه معنی ؟&nbsp;<br>آن دین سابقه یا کهنه را دوباره تازه کردن و نو کردن !<br>&nbsp;کسیکه این کار را میکند ، فضیلتش را ببینید که در همین حدیث آمده که الله ما را از آنان بشمارد ان شاءالله :&nbsp;<br>&nbsp;فطوبی ، پس خوشحالی است برای غرباء ، یک مطلب از فطوبی ، درختی است در جنت که الله برایشان میدهد و دوم اینکه خوشحالی است برایشان ، الله از ایشان راضی و خوشحال است !<br>و غرباء به کیها میگوید ؟&nbsp;<br>بسیار معانی است برایش که هم در احادیث آمده و هم در معنی این لفظ است&nbsp; به دین عمل کردن آنوقتیکه برای مردم ناآشنا معلوم میشود ، و این برای تو خوشحالی است ، چرا ؟ وقتیکه اسلام مشهور است همه بدان عمل میکنند و این کار آسان است ، مگر آنوقت عمل به دین مشکل است که دیگران همه مخالف اند و تنها تو عمل میکنی ، در منطقه و محله ات تنها تو به سنت عمل کنی ، در مسجد تو بطریقه سنت نماز میخوانی و دیگران مخالفند ، ...<br>&nbsp;و برماست که ظاهرا و باطنا به سنت های نبی علیه السلام عمل کنیم ، لباس ما ، موهایما ، ریش تان ، نماز ما ، روزه و زکات حج جهاد خوشی غم ... همه اعمال عبادی ، عقیده نظریه همه وهمه باید بطریقه نبی علیه السلام باشد !<br>نه اینکه مرده شود در روز اول دیگ های پلو و چلو بار شود !<br>این طریقه کدام نبی است ؟&nbsp;<br>اگرچه که خود را اهل سنت بگوید و تاکید کند و تاکید کند&nbsp; اما برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکند !<br>&nbsp;این اسقاط ها را نبی علیه السلام در کجا کرده اند ؟ در سیرت النبی علبه السلام بسیار است مواردی که ایشان مرده ها را بدست های مبارک خودشان دفن کرده اند و نماز جنازه ...اما در یکی نآمده که ایشان بنام اسقاط عملی انجام داده باشند و نه از اصحاب کرام روایتی است ، پس از کجا شد ؟&nbsp;<br>احناف مقلد ! اسقاط خوران و حرام خوران این امت جواب بدهند !<br>- معنی دوم غربا اینست ، نبی علیه السلام میفرمایند :&nbsp;<br>و هم الذین یصلحون ما اصد الناس من بعد سنته&nbsp;<br>اینها آن مردمی اند که طریقه مرا دوباره جور میکنند که دیگران خراب کرده اند !<br>کسی نیمش کرده ، کسی زیاد کرده برآن ، کسی بلکل خوردش کرده ،...&nbsp;<br>پس این دینداران برمیخیزند ، و این طریقه های سنت را دوباره تازه و زنده مینمایند !<br>&nbsp;از خانه ات شروع کن که چه عکس العمل ها میبینی ، برای خانمت بگو با بچه کاکا و بچه ماما و عمه و خاله .. دست ندهد ناروا است ، این برقراری سنت شد !<br>اما حساب بگیر چند نفر از فامیلت برخلافت اند ؟<br>خانمت را بگو از برادرت پرده کند فقط رویش آنهم بدون زینت !&nbsp;<br>بازو ها و یخنش ... را برادرت نبیند ، حرام است !<br>&nbsp;پدر و مادر وفات شدند بیا که میراث برای خواهر مان هم بدهیم ، و برادرت چه میگوید ؟ برای زن کی میراث داده !<br>&nbsp;تلویزیون منبع فساد و فحشا را بیرون.کن از خانه ات ، حتی زن و اولاد بعد از آن احترام و سلام و خدمتت نمیکنند !<br>&nbsp;اینها همه طریقه های نبی علیه السلام اند ، طریقه نبی علیه السلام فقط رفع الیدین و آمین بالجهر نیست که جنجال تان بالا گرفته !&nbsp;<br>- معنی دیگر غرباء ، نبی علیه السلام آنرا عادلان فرموده اند&nbsp; :</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">248 - [ 51 ] رقم الحدیث ( صحیح )&nbsp;<br>&nbsp;وعن إبراهیم بن عبد الرحمن العذری قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : " یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین " . رواه البیهقی</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تحقیق العلامة الألبانی / مشكاة المصابیح كتاب العلم الفصل الأول الجزء1 ص/ 53</font></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نبی علیه السلام میفرمایند که در هر زمانه مردمی پیدا میشوند که عادلان اند ، اهل حق میباشند ، دین مرا کسانیکه خراب کرده اند ، دوباره اصلاح و صفایش میکنند و گند و ناپاکی ها را از آن دور میکنند ، ورنه دین اصلی گم میشود ، طوریکه خود را مسلمان میگویی و در بین گندگی ها و رسم های شیعه ها و بریلوی ها و عیسویان ، هندوان ، ... را دین گفته عمل میکنی ، گمراه شده ای و خود را مسلمان میگویی !<br>- معنی دیگر غربا ،<br>((هم أناس صالحون قلیل فی أناس سوء كثیر)).<br>، مردمان نیک کم و نافرمانان زیاد اند ، کم مردم میپذیرند و رد کنندگان زیاد اند ، مستجبین کم و مخالفین زیاد میباشد !<br>در حدیث این صفت هم آمده :&nbsp;<br>هم النزاع من القبایل&nbsp;<br>در یک مسجد یا مدارس جمع میشوند از قبیله های مختلف ، و این جمع شدن شان به پیروی حق ، قرآن و حدیث میباشد !</font></p> text/html 2017-01-10T15:03:52+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal طرز تهیه پکوره ننگرهار http://subject2.mihanblog.com/post/2522 <span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">پکوره ننگرهار :</font></span><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;مواد لازم</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۱&nbsp; - آرد سفید</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۲&nbsp; - کچالو سه عدد متوسط</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۳&nbsp; - رنگ خوراکی</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۴&nbsp; - نمک</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۵&nbsp; - پودر تخم گشنیز یک قاشق کلان</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۶&nbsp; - مرچ و مساله را خوش دارید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۷&nbsp; - آب بسیار کم</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۸&nbsp; - روغن برای سرخ نمودن پکوره</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۹&nbsp; - نان خشک</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">۱۰&nbsp;- چاشنی</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;طرز تهیه</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">کچالو را پوست گرفته خورد خورد توت کنید . کچالو را شسته&nbsp; مساله</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">، تخم گشنیز و قدری آب علاوه کنید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">سپس آرد را به اندازه ی اضافه کنید . خمیر حال مایع تیره را به</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">خودش&nbsp;&nbsp;بگیرید . متوجه باشد مقدار آرد بیشتر از کچالو نشود .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">نمک و رنگ&nbsp; را اضافه نموده خمیر را اجازه&nbsp; دهید برای نیم ساعت</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">استراحت کند .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">سپس در بین کرایی هموار روغن را داغ نموده و از مایع تهیه شده یک</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">قاشق برداشته در بین روغن داغ ریخته به کمک قاشق هموارش کنید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">به همین ترتیب&nbsp; ادامه&nbsp; دهید . الی تمام شده خمیر پکوره</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">هنگام سرویس با سلاد آراسته و با چاشنی ها نوش کنید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">اشتهای خوب !</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 153, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://i30.tinypic.com/2hf11eg.jpg" alt="پکوره که در ننگرهار مردم عزیز ما تهیه میدارند ! تهیه شده توسط فرشته سید .ماه مبارک رمضان " align="baseline" border="0" hspace="0"></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></div></span> text/html 2017-01-10T14:38:13+01:00 subject2.mihanblog.com پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal طرز تهیه منتو افغانی http://subject2.mihanblog.com/post/2521 <p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">طرز تهیه منتو افغانی</font></strong></p><p><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">مواد مورد نیاز داخل منتو:</font></strong></p><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">1- گوشت قرمز(چرخ کرده)&nbsp; یک کیلو</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">2- پیاز دو کیلو</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">3- تخم گشنیز</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">4- نمک</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">5-فلفل سیاه ( &nbsp;ادویه معطر دلخواه)</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">6-روغن به مقدار لازم</font></div><div dir="RTL"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">مواد لازم برای تهیه خمیر :</font></strong></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">آرد سفید &nbsp;2 &nbsp;تا 3 کیلو (بستگی به کیفیت آرد دارد)</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">نمک</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">آب</font></div><div dir="RTL"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">مواد لازم برای تهیه سس منتو:</font></strong></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">لپه&nbsp; به مقدار لازم</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">گوجه فرنگی یا رب</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">کشک و یا ماست به مقدار لازم</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">سیر چند حبه</font></div><div dir="RTL"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">طرز تهیه منتو :</font></strong></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">ابتدا &nbsp;پیاز را &nbsp;خرد نموده (به صورت نگینی )بعد پیاز خرد شده را با مقداری روغن تفت دهید. &nbsp;مقدار پیاز از مقدار گوشت بیشتر است (تقریبا دو برابر ) کمی که پیاز ها تفت خوردند. گوشت چرخ کرده &nbsp;را به آن می افزاییم . بگذارید بپزد البته بدون آب و بعد از پختن گوشت ادویه را که شامل فلفل سیاه .قرمز .تخم گشنیز نمک (وادویه مورد علاقه) است را &nbsp;به آن اضافه کنید .مواد پخته شده را بگذارید &nbsp;کمی سرد شود.</font></div><p><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;</font></p><div dir="RTL"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای تهیه خمیر:</font></strong></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">همه مواد را مخلوط کنید و سعی کنید که خمیر تان کمی سفت &nbsp;باشد (نرم نباشد ) چون خمیرسفت زودتر &nbsp;و راحت تر نازک می شود اما خمیر نرم &nbsp; زمان می برد تا به طور دلخواه تان درست شود .</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img src="http://s2.picofile.com/file/7825044294/phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg"></font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">بعد از اینکه خمیر آماده شد آنرا با وردنه &nbsp;و یا با ماشین آش اگر در دسترس دارید &nbsp;نازک کنید. یک میلی متر خمیر صاف و هموار شده را به شکل مربع یا گرد ببرید و داخل هر کدام آن یک قاشق از مواد آماده را بریزید و خمیر را به نوع دلخواه تان ببندید .</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img src="http://s1.picofile.com/file/7825049779/phpThumb_generated_thumbnailjpg_1_.jpg"></font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">منتو را در قابلمه &nbsp;مخصوص آن می پزند &nbsp;(در واقع منتو یک غذای بخار پز است) که دارای چند آب کش (صافی) &nbsp;و قابلمه زیری آن (برای جوشاندن آب) است وسطح &nbsp;آبکشها &nbsp;را &nbsp;با کمی روغن چرب نموده و منتو ها را داخل آن بچینید و قابلمه که از قبل آب جوش آمده . &nbsp;بگذارید با بخار آب بپزد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img src="http://s2.picofile.com/file/7825053866/phpThumb_generated_thumbnailjpg_2_.jpg"></font></div><div><div dir="RTL"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="5">طرز تهیه سس منتو:</font></strong></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5">لپه &nbsp;را با روغن و رب یا (گوجه فرنگی رنده شده) و ادویه تند . نمک و فلفل سیاه و قرمز &nbsp;خوب بپزید و بگذارید به روغن بیفتد . ماست را با &nbsp;سیرکوبیده شده و کمی نمک&nbsp; مخلوط نموده. ظرفی که در آن قرار است منتو را بکشید کمی ماست آماده &nbsp;شده بزنید . بعد منتو&nbsp;ها را دانه &nbsp;به دانه از قابلمه &nbsp;بکشید و روی ماست سیر زده قرار دهید و روی منتو ها را دوباره ماست بزنید&nbsp; . میتوانید&nbsp; کمی نعناع &nbsp;بپاشید و در آخر سس آماده شده را &nbsp;روی منتو ها بریزید و برای زیبای هر چه بیشتر منتو ها اگر مقداری گشنیز&nbsp;تازه را برگ برگ کنید و روی منتو&nbsp;بگذارید هم خوش مزه تر هم &nbsp;و خوش عطرتر &nbsp;می شود و هم زیبایی بیشتری به منتو می دهد . نوش جان&nbsp; .</font></div><div dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div dir="RTL"><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(115, 165, 200);"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><strong>نکات :</strong>&nbsp;این خوراک را افغانها و قزاقها هم دارن و بخار پز میکنن ولی ترکیه ( در ترکیه به آن مانتی میگویند )&nbsp; آب پز کرده و صرف میکنن . به شکل هلال و گرد کیسه ای یا هر شکل دیگه دوست دارین بپیچین .در ژاپن هم نوعی دیگر تهیه کرده و در بخار پز درس</font></p><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></div></div></div>