سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور، فارم های کانکور سال های گذشته سال 1390,1392,1393_1391, 1391, 1388, 1398, 1394, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393 ,وصدها مواد آموزشی این سایت در سال 1389 توسط محمدعابد نوری راه اندازی شد ودر صدد خدمت به نسل جوان کشور می باشد . قابل یاد آوریست این سایت به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط نداشته صرف توسط چند تن از جوانان با احساس اداره میشود. http://www.kankoraf.com 2014-08-20T05:57:26+01:00 text/html 2014-07-19T02:10:27+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت با کلیک روی تصویر زیر با فیسبوک ما بپیوندید http://www.kankoraf.com/post/2446 <div align="center"><a href="https://www.facebook.com/Muawia.offical" target="" title="با کلیک روی این تصویر به صفحه فیسبوک ما بپیوندید"><img src="http://i57.tinypic.com/10pzy2e.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2014-05-26T23:53:43+01:00 www.kankoraf.com رهنمایی آزمون کانکور افغانستان کشور ایتالیا از اعطای 13 سیت بورسیه های تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا http://www.kankoraf.com/post/2441 <p dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-indent: 20px; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span lang="AR-SA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">کشور ایتالیا</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;از اعطای</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;13 سیت</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;بورسیه ها</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">ی تحصیلی د</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">ر مق</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">اطع&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">لیسانس، ماستری و دکتورا در رشته های مختلف برای افغانستان خبر داده است.</span></p><p dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-indent: 20px; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">کاندیدان باید&nbsp;</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">تا تاریخ</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">28</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;می</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;سال&nbsp;</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">۲۰۱۴</span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">به شکل&nbsp;</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">آنلاین&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">ثبت نام نمایند.</span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 26px; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 13pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">معلومات بیشتر راجع به این بورسها را از صفحه انترنتی ذیل به دست&nbsp;</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">آرند:</span></p><p dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-indent: 20px; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span style="line-height: 26px; font-size: 13pt;"><a href="http://www.esteri.itmae/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 68, 166);"><span dir="LTR" style="font-family: Calibri, sans-serif;"><font color="#0000ff">http://www.esteri.itMAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN</font></span></a></span><span style="line-height: 26px; font-size: 13pt;"></span></p><p dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-indent: 20px; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="LTR" style="line-height: 26px; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 13pt;">&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-indent: 20px; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="LTR" style="line-height: 26px; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="PS-AF" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">در</span><span lang="FA" style="line-height: 26px; font-size: 13pt;">&nbsp;صورتیکه مورد پذیرش بورس مذکور قرار گیرند، برای تکمیل اسناد و طی مراحل بعدی یک کاپی فورم درخواستی و سایر اسناد لازم را به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس، وزارت تحصیلات عالی تحویل دهند<b>.</b></span></p> text/html 2014-05-14T07:47:42+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت کاندیدان بورس گروپی - بدخشان http://www.kankoraf.com/post/2440 <table class="list" align="center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" height="1323" width="617"><tbody><tr><th><br></th> <th>نام</th> <th>ولد</th> <th>پدرکلان</th> <th>ولایت</th> <th>نمره</th> <th>نتیجه</th> </tr> <tr> <td><br></td> <td>سهراب</td> <td>ولی عهد</td> <td>مولوی عبدالعلی</td> <td>بدخشان</td> <td>316.7432</td> <td align="right">CE دیپارتمنت کپیوترانفورماتیک</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>شمس الدین</td> <td>بهاوالدین</td> <td>عبدالله</td> <td>بدخشان</td> <td>312.4648</td> <td>دیپارتمنت نرسنگ پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>واثق الله</td> <td>ظاهر</td> <td>ایش محمد</td> <td>بدخشان</td> <td>307.471</td> <td>دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>سهیل</td> <td>رحیم الله</td> <td>حبیب الله</td> <td>بدخشان</td> <td>307.3618</td> <td>IT دیپارتمنت کپیوترانفورماتیک </td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>زاهدالله</td> <td>عبدالله</td> <td>فضل قادر</td> <td>بدخشان</td> <td>301.353</td> <td>دیپارتمنت انستیزی پوهنحی متمم صحی طبی پوهنتون طبی کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>ذبیح الله</td> <td>الهی بخش</td> <td>عبدالاحمد</td> <td>بدخشان</td> <td>300.8574</td> <td>دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>محمدهارون</td> <td>محمدعارف</td> <td>محمدعیسی</td> <td>بدخشان</td> <td>299.932</td> <td>دیپارتمنت اداره و منجمنت تربیتی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>کفایت الله</td> <td>عبدالطیف</td> <td>محمدعلی</td> <td>بدخشان</td> <td>298.5152</td> <td>پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>احمدالله</td> <td>عبدالولی</td> <td>عبدالروف</td> <td>بدخشان</td> <td>297.8866</td> <td>پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>همایون</td> <td>گل شاه</td> <td>گل احمد</td> <td>بدخشان</td> <td>296.5356</td> <td>پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>حشمت الله</td> <td>عبدالغفار</td> <td>محمدانور</td> <td>بدخشان</td> <td>296.4012</td> <td>پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>شفیق الله</td> <td>دلاور</td> <td>محمدسرور</td> <td>بدخشان</td> <td>295.7292</td> <td>دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>فرهاد</td> <td>غلام جیلانی</td> <td>غلام حسین</td> <td>بدخشان</td> <td>293.947</td> <td>پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>عبدالقدیم</td> <td>عبدالقدیر</td> <td>پاینده</td> <td>بدخشان</td> <td>292.8424</td> <td>پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>روح الله</td> <td>محمدیاسین</td> <td>محمدعالم</td> <td>بدخشان</td> <td>292.6226</td> <td>دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>خان الله</td> <td>محمدیار</td> <td>محمدگل</td> <td>بدخشان</td> <td>291.9422</td> <td>پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>گل احمد</td> <td>عبدی محمد</td> <td>گل احمد</td> <td>بدخشان</td> <td>290.958</td> <td>دیپارتمنت انگلیسی(آشنایی کامل با لسان انگلیسی ) پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>سیدهارون</td> <td>سیدعمران</td> <td>سیدارکان</td> <td>بدخشان</td> <td>290.5044</td> <td>پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>عبدالمتین</td> <td>بهادرخان</td> <td>طوطی خان</td> <td>بدخشان</td> <td>289.3844</td> <td>دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>محمدعزیز</td> <td>ظفرخان</td> <td>نورخان</td> <td>بدخشان</td> <td>289.3816</td> <td>پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>نصرالله</td> <td>سیدظهورالله</td> <td>سیدمزاری</td> <td>بدخشان</td> <td>289.019</td> <td>دیپارتمنت هایدروتخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>هاجر</td> <td>سعدالله</td> <td>برات محمد</td> <td>بدخشان</td> <td>284.6608</td> <td>دیپارتمنت دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>مرضیه</td> <td>غلام سرور</td> <td>برات</td> <td>بدخشان</td> <td>279.9806</td> <td>انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان </td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>زبیره</td> <td>محمدشریف</td> <td>اکرم</td> <td>بدخشان</td> <td>279.9428</td> <td>پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان </td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>خالدانه</td> <td>تاج محمد</td> <td>شیر</td> <td>بدخشان</td> <td>273.465</td> <td>پوهنحی زراعت پوهنتون کنر</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>پری گل</td> <td>عبدالرحیم</td> <td>محمدصفا</td> <td>بدخشان</td> <td>269.4442</td> <td>پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>نبیلا</td> <td>نذیرمحمد</td> <td>حیدرمحمد</td> <td>بدخشان</td> <td>269.3182</td> <td>پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>قربان خاتون</td> <td>ملاحسین</td> <td>شیرین شاه</td> <td>بدخشان</td> <td>269.2202</td> <td>پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون بلخ</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>صالحه</td> <td>عبدالحمید</td> <td>محمدغفور</td> <td>بدخشان</td> <td>269.0382</td> <td>پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان</td> </tr> <tr> <td><br></td> <td>فریور</td> <td>عبدالحی</td> <td>مولوی محمداسلم</td> <td>بدخشان</td> <td>267.2462</td> <td>انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان </td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-11T13:32:06+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت آمادگی کانکور افغانستان http://www.kankoraf.com/post/2439 <img src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10011491_1390823077865341_6907462242705818244_n.jpg" alt="" class="spotlight" height="196" width="526"> text/html 2014-04-08T13:25:02+01:00 www.kankoraf.com رهنمایی آزمون کانکور افغانستان نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393 http://www.kankoraf.com/post/2438 <a href="http://www.mohe.gov.af/?p=daily" target="" title="نتایج کانکور 1393 افغانستان"><font size="6">نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393&nbsp;</font><div><font size="6">نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393 ,</font></div><div><font size="6">نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393&nbsp;</font></div></a> text/html 2014-02-20T18:21:13+01:00 www.kankoraf.com رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فورم تقویتی 1393 -1392 (جدید) http://www.kankoraf.com/post/2426 <font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; " size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">مقدمه:</span> رهنمایی آزمون کانکورافغانستان همیشه سعی نموده تا بهترین ها را خدمت شما عزیزان قرار واین بار خدمت شما فورم تقویتی 1393 -1392 که توسط <font color="#CC0000">آموزشگاه حکایت تهیه وترتیب شده نشر میکنیم</font></font><font size="5"><font color="#CC0000"> </font><br></font><div align="center"><font size="5">موفق وسر بلند باشد عزیزان </font><br><br></div><font style="font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 0, 0); " size="7"><a href="http://kankorup.tk/d1/improvement%20form%20of%201393.pdf" target="" title="دانلود فورم تقویتی 1392-1393"><font style="font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 0, 0); " size="7">بخش دانلود<br><br style="font-weight: bold; "></font></a></font><div align="center"><font style="font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 0, 0); " size="7"><a href="http://kankorup.tk/d1/improvement%20form%20of%201393.pdf" target="" title="دانلود فورم تقویتی 1392-1393"><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font style="font-weight: bold;">دانلودopen</font></div></a></font></div><font size="7"><br><font style="font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 0, 0); "><a href="http://kankorup.tk/d1/improvement%20form%20of%201393.pdf" target="" title="دانلود فورم تقویتی 1392-1393"><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font style="font-weight: bold;">فورم تقویتی 1393</font></div></a></font></font><br><br><div align="center"><font color="#FF0000" size="5" face="courier new,courier,monospace">با ابراز سپاس از آموزشگاه حکایت <br></font></div><font style="font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 0, 0); " size="7"><br><br><a href="http://kankorup.tk/d1/improvement%20form%20of%201393.pdf" target="" title="دانلود فورم تقویتی 1392-1393"><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; "><font style="font-weight: bold;" size="7"><span style="text-decoration: underline;"></span></font><br></div></a></font> text/html 2014-02-15T10:23:55+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت فورم کانکور: ننگرهار، هلمند باجوابات، پنجشیر، کندز و لوگر 2 http://www.kankoraf.com/post/2424 <div align="center"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>1- فورم کانکور هلمند با جوابات- <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Helamand with ansure form-kankoraf.com.pdf" target="" title="">دانلود</a><br>2- فورم کانکور پنجشیر--------- <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Panjshir form-kankoraf.com.pdf" target="" title="">دانلود</a><br>3- فورم کانکور لوگر 2-------- <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/logar1742 form-kankoraf.com.pdf" target="" title="">دانلود</a><br>4- فورم کانکور شبانه ننگرهار-- <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Nangarhar shabaneh form-kankoraf.com.pdf" target="" title="">دانلود</a><br>5- فورم کانکور کندز----------- <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Kunduzz form-kankoraf.com.pdf" target="" title="">دانلود</a><br><br>Kankor.af@gmail.com<br></b></font></font><div align="right"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5">با تشکر از انجنیر حنیف الل<font size="5">ه حکیمی</font></font></b></font></font><br><font size="4">آمادگی کانکور با استاد سمیع الله نصرتیار- کابل ، سرک سوم کارته نو-<br>شماره تماس: 0787973727</font><br></div></div> text/html 2014-02-05T02:10:20+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت فورم کانکور: بدخشان، تخار، سمنگان و هلمند http://www.kankoraf.com/post/2421 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">1<font size="6">-</font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp; </span></span></span><font size="6"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فورم کانکور- بدخشان-</span><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Badakshan.form-kankoraf.com.pdf" target="" title="برای دانلود کلیک فرمائید!"> دانلود</a><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></font></p><font size="6"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="6"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فورم کانکور- تخار – </span><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Takhar.form-kankoraf.com.pdf" target="" title="برای دانلود کلیک فرمائید!">دانلود</a><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></font></p><font size="6"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="6"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فورم کانکور- هلمند- </span><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Helmand.form-kankoraf.com.pdf" target="" title="برای دانلود کلیک فرمائید!">دانلود</a><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></font></p><font size="6"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="6"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فورم کانکور سمنگان- </span><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Samangan.form-kankoraf.com.pdf" target="" title="">دانلود </a></font><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آمادگی کانکور با استاد سمیع الله نصرتیار- سرک سوم کارته نو- کابل</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">شماره تماس: 0787973727<a name="_GoBack"></a></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-27T05:03:40+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت فورم کانکور: غزنی1-2، پکتیا و بادغیس http://www.kankoraf.com/post/2420 <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Ghazni.form 1st- KankorAf.com.pdf" target="" title="کلیک"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b>1- فورم <font size="5">کانکور غزنی 1 <font size="5">- نمبر: 1759 <font size="5">- دانلود</font></font></font></b></font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font size="5"><font size="5"><font size="5"><br><br></font></font></font></b></font></font><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Ghazni.form 2st- KankorAf.com.pdf" target="" title=""> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b>2- فورم <font size="5">کانکور غزنی 2 <font size="5">- نمبر: 17<font size="5">67</font> <font size="5">- دانلود</font></font></font></b></font></font></a><br><br><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Badghis.form - KankorAf.com.pdf" target="" title=""><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b>3- فورم <font size="5">کانکور <font size="5">بادغیس</font> <font size="5">- نمبر: 0000 <font size="5">- دانلود</font></font></font></b></font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font size="5"><font size="5"><font size="5"><br></font></font></font></b></font></font><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Pakteya.form - KankorAf.com.pdf" target="" title=""><font size="5">4- فورم کانکور پکتیا- ... نمب<font size="5">ر: <font size="5">0000-&nbsp; <font size="5">دانلود</font></font></font></font></a></font></b><br><br><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><b>تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی<br>ناشر: سایت رهنمای آزمون کانکور افغانستان</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><br>ایمیل: Kankor.Af@gmail.com</font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font size="5"><font size="5"><font size="5">م<font size="5">رکز رهنمای علوم و ریاضیات استاد سمیع الله نص<font size="5">رتیار</font></font></font></font></font></b></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font size="5">سرک سوم کاته نو- کابل- افغانستان</font></font></font></font></font></font></font></b></font></font><br><font face="courier new,courier,monospace" size="6">شماره تماس: 0787973727</font><br>نشر: با ذکر منبع مجاز است، با متخلفین بر خورد قانونی صورت میگیرد<br></div> text/html 2014-01-21T01:48:04+01:00 www.kankoraf.com مدیر سایت فورم کانکور: لوگر، وردگ و جوزجان 1392/1393 http://www.kankoraf.com/post/2419 <br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فورم کانکور: لوگر، وردگ و جوزجان 1392/1393<br><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/FormJawjan-kankoraf.com.pdf" target="" title="">1- فورم کانکور جوزجان - دانلود</a><br><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Fklogar-kankoraf.com.pdf" target="" title="">2- فورم کانکور لوگر- دانلود</a><br><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Fmwardak-kankoraf.com.pdf" target="" title="">3- فورم کانکور میدان وردگ- دانلود</a><br>تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی<br>ناشر: سایت رهنمای آزمون کانکور افغانستان<br>www.KankorAf.com<br>ناشر: مرکز آموزشی استاد سمیع الله نصرتیار- کابل، سرک سوم کارته نو<br>تماس: 0787973727<br></font>