سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور، فارم های کانکور سال های گذشته سال 1390,1392,1393_1391, 1391, 1388, 1398, 1394, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393 ,وصدها مواد آموزشی این سایت در سال 1389 توسط محمدعابد نوری راه اندازی شد ودر صدد خدمت به نسل جوان کشور می باشد . قابل یاد آوریست این سایت به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط نداشته صرف توسط چند تن از جوانان با احساس اداره میشود. http://www.kankor.tk 2015-01-26T14:51:50+01:00 text/html 2015-01-01T14:08:15+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور دور اول پنجشیر 1393 http://www.kankor.tk/post/2459 <font size="7" face="courier new, courier, monospace">&nbsp;فورم کانکور دوره اول ولایت پنجشیر سال 1393 افغانستان<a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/panjshair form.pdf" target="" title=""><div style="text-align: center;"><b>دانلود</b></div><div style="text-align: center;"><b>دانلود کول</b></div><div style="text-align: center;"><b>Download</b></div><div style="text-align: right;"></div></a></font><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2014-12-28T13:12:11+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور - کنر 1393 http://www.kankor.tk/post/2458 <div align="center"><b><font size="7" face="courier new, courier, monospace">فورم کانکور - والایت &nbsp;کنر 1393 کانکور افغانستان</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="courier new, courier, monospace"><br></font></b></div><div align="center"><font size="7" face="courier new, courier, monospace"><b><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Kunar-Kankor 1393.pdf" target="" title="" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">دانلود</a></b></font></div><div align="center"><b style="font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: -webkit-xxx-large;"><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Kunar-Kankor%201393.pdf" target="" title="" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">دانلود</a></b></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(51, 153, 153);"><br></span></div><div align="center"><font size="7" face="courier new, courier, monospace"><b>&nbsp;</b></font></div><div align="center"><div align="right"><font face="courier new, courier, monospace" size="6"><b>تشکر از مرکز آموزشی علوم ساینسی مزمل</b></font><br><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div></div> text/html 2014-12-07T01:43:09+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان اطلاعیه ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال 1393 http://www.kankor.tk/post/2457 <h4 style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(47, 68, 166); font-size: 16px; text-align: right; line-height: 22px; background-color: rgb(239, 244, 248);">اطلاعیه ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال 1393</h4><p style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"></p><p 0in="" 0pt;="" text-align:="" justify;="" line-height:="" 150%;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;\"="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">امتحانات کانکور</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">مرکز و</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">ولایات کشورطبق</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;پلان&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">ت</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">ـ</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">رتیب شده ریاست</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">امتحانا</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">ت&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">کانکور</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">آغاز</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">گردیده است. وزارت تحصیلات عــالی به حمایت مکمل دولت ج.ا.ا تدابیر خاص را جهت شفافیت و تامین عدالت هر چه بیشتر این پروسه اتخاذ نموده است که قرار ذیل اند:</span></p><ol decimal;="" direction:="" rtl;\"="" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" .25in;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">از تمام داوطلبان کانکور جداً تقاضا می گردد تا</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">در</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">روز امتحان با</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">موبایل و</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">سایر وسایل الکترونیکی و اسلحه داخل صحنه امتحان نگردد. در صورت دریافت موبایل نزد داوطلب با وجود یکه از آن استفاده هم نکرده باشند، امتحان شان باطل و موبایل شان ضبط می گردد.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور در ورق های جوابات صرف از قلم خودکار&nbsp;<span yes;\"="">&nbsp;</span>و توش سیاه استفاده نمایند، ورقه جوابات خانه پری شده توسط پنسل مدار اعتبار نمی باشند.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" right="" .25in="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور مکلف اند که در روز معین و وقت معین به صحن امتحان حاضر باشند خارج از وقت و روز معین معذرت شان پذیرفته نمی شود.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" right="" .25in="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور مکلف اند تا قبل از شروع نمودن به حل سوالات، نمبر فورم کتابچه سوالات را در جای معین آن توسط قلم خود رنگ یا خود کار سیاه درج نمایند در صورت تخلف با ایشان برخورد قانونی می شود.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">داوطلبان کانکور در روز امتحان کارت شمول در امتحان را با خود داشته باشند در صورت عدم موجودیت کارت شمول در امتحان از شمول در امتحان معذرت خواسته می شود.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور مطابق استعداد، لیاقت و علاقمندی خویش رشته مورد نظر را دقیق انتخاب نمایند. زیرا که بعد از اعلان نتایج کانکور تبدیلی محصلان جدید الشمول وجود ندارد.</span></p><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">بناءً داوطلبان محترم کانکور در مرکز و ولایات مطلع باشند.</span></p></li></ol> text/html 2014-11-13T10:33:53+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت امتحان کانکور بدخشان هم رسید! http://www.kankor.tk/post/2456 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><font face="courier new,courier,monospace">امتحان كانكور ولایت "بدخشان" روز شنبه بتاریخ ٢٤ عقرب، در پنج حوزه اخذ خواهد شد. </font><font face="courier new,courier,monospace"><br></font><font face="courier new,courier,monospace"> آزمون های كانكور سایر ولایت ها را بعداً با شما شریك خواهیم</font><font face="courier new,courier,monospace"> </font><font face="courier new,courier,monospace">ساخت.</font><br></span></font></b><br><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"> <a href="https://www.facebook.com/muawia.2014" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=772671816086690">معاویه عدالتیار</a></span></span></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">مسؤول تخنیکی</span></span></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"></span></span></font></b></div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">سایت کانکور</span></span></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"></span></span></font></b></div> text/html 2014-11-07T14:34:30+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت قابل توجه کانکوریان گرامی! http://www.kankor.tk/post/2455 <font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دامنه قبلی سایت یا www.KankorAf.com غیر فعال گردیده است، از این پس&nbsp; از آدرس www.Kankor.TK برای ورود مستقیم تان استفاده نمائید.<br>تشکر<br></b></font></font><div align="center"><span class="userContent"> <font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://www.facebook.com/muawia.2014" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=772671816086690">معاویه عدالتیار</a></font></span><br><span class="userContent"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">مسؤول تخنیکی سایت</font></span><br><span class="userContent"></span></div> text/html 2014-10-19T14:29:53+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور شبانه کاپیسا سال 1393 http://www.kankor.tk/post/2454 <font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مشخصات فورم ک</font></b></font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="6">انکور</font><br>* نام مطلب: فورم کانکور شبانه کاپیسا سال 1393<br>* تهیه وترتیب مرکز آموزشی مزمل و استاد احمدالدین مزمل<br>* ناشر: سایت کانکور افغانستان (KankorAf.com)<br>* دیزاین: <span class="userContent"> <a href="https://www.facebook.com/muawia.2014" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=772671816086690">معاویه عدالتیار</a></span><br>* حق نشر با ذکر منبع مجاز است!</b></font><br><div align="center"><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Night- Kankor_ Kapisa.pdf" target="" title="برای دانلود اینجا کلیک کنید"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">دانلود&nbsp; فورم</font></a><br><img src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10481870_746206938786230_2526300161524726465_n.jpg?oh=accb3716a73520ef7167930a46254497&amp;oe=54B0C681&amp;__gda__=1420493547_a8fb6c8b5f4ed13de57f354a07d00a4f" alt="" class="spotlight" height="175" width="477"><br></div> text/html 2014-10-02T00:45:23+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت نتایج امتحان کانکور شبانه http://www.kankor.tk/post/2453 <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">برای دیدن نتایج بروی لینک زیر بروید!</font><br></div><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.mohe.gov.af/?lang=da&amp;p=nightly" target="" title="کلک"><div align="center">نتایج امتحان کانکور شبانه 93</div></a></font><br><br><font size="6"><b><a href="https://www.facebook.com/muawia.adalatyar" target="" title=""><div align="center">فیسبوک ما</div></a></b></font><a href="https://www.facebook.com/muawia.adalatyar" target="" title=""><div align="center"><br></div></a> text/html 2014-09-29T08:19:51+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی http://www.kankor.tk/post/2449 <h4 style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(47, 68, 166); font-size: 16px; text-align: right; line-height: 22px; background-color: rgb(239, 244, 248);">اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی</h4><p style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">شبانه کابل اعم از</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">آزاد و</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">دولتی رسانیده میشود</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">که کارت شمولیت امتحان کانکور روز</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">دوشنبه مورخ&nbsp;31 / 6 / 1393&nbsp;&nbsp;در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">محلات ذیل توزیع می گردد.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr">1</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-&nbsp;<span yes\"="">&nbsp;</span>کارت آنعده داوطلبان</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">&nbsp;ذکور</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;که نام شان به حروف (<span silver;="" mso-highlight:="" silver\"="">س، و،<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;</span>م</span>) شروع میشود در پوهنتون طبی کابل.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" prs-af\"="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>-2</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"=""><span dir="rtl"></span>&nbsp;<span lang="FA">کـارت آنعده داوطلبان</span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">&nbsp;ذکور</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;که نام شان به حروف(<span silver;="" mso-highlight:="" silver\"="">الف، ع، ش، ح</span>) شروع میشود د</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" prs-af\"="" lang="PRS-AF">ر&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">پوهنتون پولیتخنیک کابل.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>3</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span>- تمام داوطلبان قشر</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">اناث در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">کتابخانه پوهنتون کابل مراجعه نمایند.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>4</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-&nbsp;<span yes\"="">&nbsp;</span>داوطلبان بخش علوم دینی به دفتر</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">پذیرش وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.<span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span yes\"="">&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span>کارت شمولیت داوطلبان</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">&nbsp;ذکور</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;که نام های شان در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">ردیف&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">(حروف متباقی</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">) در پوهنتون تعلیم و</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">تربیه شهید</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">استاد</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">ربانی توزیع میگردد.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span yes\"=""></span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">امتحان کانکور شبانه به تاریخ&nbsp;4 / 7 / 1393&nbsp;روز</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">جمعه در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">محلات معین که بداخل کارت شمولیت درج است، اخذ</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">میگردد.</span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">از تمام داوطلبان امتحان کانکور صمیمانه تقاضا به عمل میآید که با در نظر داشت قوانین و مقررات امتحان از آوردن موبایل و هر گونه وسایل الکتروینکی جداً خودداری نمایند.&nbsp;</span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">قابل یادآوری است که در روز امتحان کابل قلم توش سیاه نوک باریک، پنسل و پنسل پاک بـا خـــود داشـتـه بـاشـنــد.</span></p> text/html 2014-09-15T10:59:11+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور شبانه هرات سال 1393 http://www.kankor.tk/post/2448 <a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Herat%2093%20night%20Kankor.pdf" target="" title="برای دانلود کلیک کنید"><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7">دانلود<br></font></b><img class="decoded" alt="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/q84/s526x296/10659242_341789239314965_1235328296042709442_n.jpg?oh=f32e034e4f39005594b487598d814027&amp;oe=5497C543&amp;__gda__=1422759634_f07ee045e1c8c4a9b1517bf64be87f6c" src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/q84/s526x296/10659242_341789239314965_1235328296042709442_n.jpg?oh=f32e034e4f39005594b487598d814027&amp;oe=5497C543&amp;__gda__=1422759634_f07ee045e1c8c4a9b1517bf64be87f6c"></div></a><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Herat%2093%20night%20Kankor.pdf" target="" title="برای دانلود کلیک کنید"><div align="center"><br></div></a> text/html 2014-08-15T16:34:37+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان انحصار http://www.kankor.tk/post/2447 <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" style="font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); line-height: 1.3; font-family: Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Serif', 'Droid Arabic Naskh', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif; background: none;" lang="fa"><span dir="auto"><font size="4">انحصار</font></span></h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="position: relative; line-height: 1.6; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;"><br><div id="contentSub" style="line-height: 1.2em; margin: 0px 1em 1.4em 0px; color: rgb(84, 84, 84); width: auto;"></div><div id="jump-to-nav" class="mw-jump" style="overflow: hidden; height: 0px; zoom: 1; -webkit-user-select: none; margin-top: -1.4em; margin-bottom: 1.4em;"><font size="4"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/انحصار#mw-navigation" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/انحصار#p-search" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"></a></font></div><div id="mw-content-text" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;" lang="fa"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4">در علم اقتصاد،&nbsp;<b>انحصار</b>&nbsp;(به&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_انگلیسی" title="زبان انگلیسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انگلیسی</a>:&nbsp;<bdi dir="ltr" lang="en">monopoly</bdi>) زمانی به وجود می‌آید که یک شخص ویژه یا یک سرمایه‌گذار کنترل کافی روی تولید یا خدمتی خاص دارد و به طور معنی‌داری برحسب اینکه افراد دیگر باید به آن دسترسی داشته باشند تعیین می‌شود.(این در تضاد با<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=انحصار_مصرف_کننده&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوان‌بندی&amp;editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیت‌نوتیس&amp;summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=درست+کردن+مقاله+جدید&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="انحصار مصرف کننده (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">انحصار مصرف کننده</a>&nbsp;است که در آن تنها یک شخص روی&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بازار" title="بازار" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بازار</a>&nbsp;برای خریداری کالا یا خدمت کنترل دارد مربوط است و با بازار&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=چند_قطبی&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوان‌بندی&amp;editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیت‌نوتیس&amp;summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=درست+کردن+مقاله+جدید&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="چند قطبی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">چندقطبی</a>&nbsp;که در آن تعداد کمی از اشخاص تاثیر قابل توجهی روی&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/صنعت" title="صنعت" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">صنعت</a>&nbsp;اعمال می‌کنند فرق دارد.) انحصارها به فرایندهایی که یک بنگاه سودهای مصرانه و سهم بزرگتری از بازار را نسبت به حالت&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=رقابت_کامل&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوان‌بندی&amp;editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیت‌نوتیس&amp;summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=درست+کردن+مقاله+جدید&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="رقابت کامل (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">رقابت کامل</a>&nbsp;دارند، ارجاع می‌شوند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4">انحصار تولید کننده باید از انحصار مصرف کننده که در آن فقط یک خریدار کالا یا خدمت وجود دارد تفکیک شود، این انحصار ممکن است بخشی از بازار را در اختیار داشته باشد.همچنین باید از یک&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/کارتل" title="کارتل" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کارتل</a>&nbsp;(شکلی از چند قطبی)که در آن ارائه دهندگان چندین قانون با هم خدمات، قیمت‌ها یا فروش کالاها را هماهنگ می‌کنند تفکیک شود.انحصارهای تولید کننده، انحصارهای مصرف کننده و چند قطبی‌ها مبتنی بر شرایطی اند که در آن یک یا تعداد کمی از اشخاص&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=قدرت_بازار&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوان‌بندی&amp;editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیت‌نوتیس&amp;summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=درست+کردن+مقاله+جدید&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="قدرت بازار (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">قدرت بازار</a>&nbsp;دارند و بنابراین باید با مصرف کنندگانشان(انحصار تولیدکننده)، تامین کنندگان(انحصار مصرف کنندگان) ودیگر بنگاهها (چند قطبی) در&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=طریقه_تئوریک&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوان‌بندی&amp;editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیت‌نوتیس&amp;summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=درست+کردن+مقاله+جدید&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="طریقه تئوریک (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">طریقه تئوریک</a>&nbsp;یک بازی روابط متقابل داشته باشند.یعنی اینکه انتظار می‌رود رفتارهای آنها در انتخاب راهبرد دیگر بازیگران تاثیر بگذارد وبرعکس.این در تناقص با مدل رقابت کامل است جائیکه بنگاهها&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=گیرنده_قیمت&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوان‌بندی&amp;editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیت‌نوتیس&amp;summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=درست+کردن+مقاله+جدید&amp;withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" class="new" title="گیرنده قیمت (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">گیرنده قیمت</a>&nbsp;هستند.وقدرت بازاری ندارند.انحصارطلب‌ها به نوعی کالاهای کمتری تولید می‌کنند وآنها را در قیمت بالاتری نسبت به حالت رقابت کامل می‌فروشند در نتیجه سود غیر نرمال وپایدار شده دارند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4">شکل انحصار می‌تواند به طور طبیعی یا عمودی کامل یا بصورت ترکیب‌های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً ازورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آنها را بخاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند به آن انحصار زورگویانه گفته می‌شود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font size="4">انحصار تولید کننده بازاری است که در آن فقط یک تامین کننده محصول وجود دارد و تولیدات را می‌فروشد.تنها یک فروشنده در یک صنعت معین وجود دارد وبرای کالاهای تولیدشده جانشین وجود ندارد.این ساختار بازار راًانحصارخالص" می‌گویند. گاهی اوقات تعدادی فروشنده در یک صنعت وجود دارند و برای بعضی از کالاهای تولید شده جانشین نزدیک وجود دارد. اما با این وجود بنگاهها مقداری از قدرت بازار را حفظ می‌کنند که به آن رقابت انحصاری می‌گویند، در صورتی که در چند قطبی چارچوب نظری اصلی حول محور تعاملات راهبردی بنگاهها است.</font></p></div></div>